ALLMÄNNA VILLKOR
SYNSAM LIFESTYLE LINSABONNEMANG

Gäller för Abonnemang tecknade efter den 31 maj 2022


 

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för Kundens avtal med Synsam Group Sweden AB, 556768-7248, (nedan ”Synsam”) avseende Kundens Synsam Lifestyle Linsabonnemang (”Abonnemanget”).

1.2 För att få teckna Abonnemanget krävs att Kunden har fyllt 18 år. Om Kunden är yngre än så krävs att en av Kundens vårdnadshavare samtycker till att Kunden ingår Abonnemanget och accepterar att bli betalningsansvarig medavtalspart i avtalet med Synsam. Vårdnadshavaren ska i så fall underteckna beställningen såsom medavtalspart och det där angivna samtycket i enlighet med vad som framgår i punkten 17 nedan.

1.3 Abonnemanget ska anses ha ingåtts när Synsam skickat en bekräftelse på Kundens beställning till Kunden.

2. Innebörd av förekommande begrepp

2.1 I dessa Allmänna Villkor förekommer begrepp som skrivs med stor begynnelse­bokstav. Dessa begrepp har den betydelse som framgår nedan. Betydelsen är tillämplig oavsett om begreppet skrivs i bestämd eller obestämd form.

Abonnemanget” betyder det avtal om ett Synsam Lifestyle Linsabonnemang som ingås mellan Kunden och Synsam.

Allmänna Villkor” betyder dessa allmänna villkor med eventuella senare gjorda ändringar enligt vad som anges i punkt 18 nedan.

Beställningen” betyder Kundens beställning av Abonnemanget och eventuella tilläggsbeställningar som görs under Abonnemanget.

Kunden” betyder den fysiska person som ingått Abonnemanget.

”Linser” betyder de kontaktlinser som vid var tid omfattas av Abonnemanget och som ska levereras till Kunden i enlighet med vad som närmare framgår av dessa Allmänna Villkor.

”Mina Sidor” betyder Kundens Mina Sidor-konto som är tillgängligt via Synsams hemsida och där Kunden och Synsam kan hitta information om Abonnemanget, genomföra ändringar i samt administrera Abonnemanget.

”Produkter” avser de Linser och tillbehör som vid var tid omfattas av Abonnemanget.

Synsam” betyder Synsam Group Sweden AB, Box 30153, 104 25 Stockholm, organisationsnummer 556768-7248.

Synsamkedjan” betyder den koncern i vilken Synsam ingår.

”Återkommande Leverans” betyder den löpande och återkommande leveransen av Linser som sker enligt det intervall som Kunden väljer i samband med tecknandet av Abonne­manget, och sedan administrerar på Mina Sidor enligt vad som närmare framgår av punkten 4 nedan.

3. Beställning

3.1 
Beställning kan göras antingen i en fysisk Synsambutik eller på Synsams online-butik. I en fysisk butik görs Beställningen i samband med att Kunden godkänner villkoren för Abonnemanget i Klara Instore-checkout i sin mobiltelefon eller motsvarande. I online-butiken görs beställningen i samband med att Kunden godkänner villkoren för Abonnemanget i Klarna Checkout.

3.2 Efter Beställning skickar Synsam ut en elektronisk bekräftelse av Abonnemanget till av Kunden angiven e-postadress. Därefter kommer Synsam skicka ett beställningserkännande enligt samma procedur i samband varje efterföljande leverans under Abonnemangets löptid.

3.3 Kunden ansvarar för att hålla Synsam informerad om eventuella förändringar av den e-postadress och det telefonnummer som Kunden uppgav vid Abonnemangets tecknande. Synsams skyldighet att tillhandahålla aviseringar, information om eventuella förseningar eller annat gäller endast under förutsättning att den e-postadress och det telefonnummer som Kunden vid varje angiven tidpunkt tillhandahållit Synsam är korrekta.

4. Återkommande leverans och betalning

4.1 Den första Leveransen under Abonnemanget skickas från Synsam inom ca 1-2 dagar från Kundens Beställning. Vid ingående av Abonnemanget anger Kunden det intervall med vilket Kunden sedan önskar få Produkter levererade till sig. Kunden kan ändra intervallet för den Återkommande Leveran­sen när som helst. Synsam åtar sig att skicka de Produkter som omfattas av den Återkommande Leveransen till Kunden i enlighet med det valda leveransintervallet och i enlighet med Synsams leveransbestämmelser i punkt 6 nedan. Produkterna kommer att skickas ut till Kunden i enlighet med det angivna intervallet till dess Kunden avslutar eller pausar sitt Abonnemang enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

4.2 I tillägg till den Återkommande Leveransen kan Kunden göra engångsbeställ­ningar (tilläggsbeställningar). Sådana tilläggsbeställningar omfattas av
Synsams Köp- och leveransvillkor och leveransbestämmelserna i punkten 6 nedan och genomförs på det sätt som Synsam från tid till annan anvisar.

4.3 Kunden betalar för faktiskt beställda Produkter. För de Återkommande Leveranserna gäller att betalningsfrekvensen löper efter samma frekvens som Kundens valda leveransintervall. Tilläggsbeställningar administreras separat från den Återkommande Leveransen men enligt samma princip. Beloppet att betala motsvarar värdet av det som Kunden får levererat till sig vid det specifika tillfället. Kunden kan välja mellan de olika betalningsalternativ som anges i punkten 7 nedan.

5. Användande och recept

5.1
 De Linser som omfattas av Abonnemanget är endast avsedda för Kunden.

5.2 Kunden intygar genom Beställningen att Kunden har ett giltigt recept från legitimerad optiker eller ögonläkare för de Linser som Beställningen avser. Kunden är ansvarig att se till att Kundens recept under Abonnemanget hålls uppdaterat och att Kunden inte genom Abonnemanget får leverans av Linser på utgångna recept. Om Kunden inte får sitt recept förnyat är Kunden skyldig att omgående pausa eller säga upp Abonnemanget. Kunden får inte heller göra några separata tilläggsbeställningar på utgångna receptet.

5.3 Kunden intygar vidare genom Beställningen att Kunden har erforderlig kunskap om hur Linserna ska användas, skötas och hanteras. Kunden är informerad om betydelsen av att Linser och tillbehör endast används i enlighet med de instruktioner och rekommendationer som framgår av vid var tid gällande produktinformation i packsedlar och aktuella förpackningar. Kunden är också medveten om betydelsen av att följa eventuella instruktioner och rekommenda­tioner som Kunden fått av sin optiker eller ögonläkare.

5.4 Kunden är informerad om att en felaktig användning av Linser kan orsaka skador på Kundens ögon och i värsta fall skada Kundens syn. Synsam ska inte ha något ansvar för skada som uppstår till följd av felaktig användning eller felaktig skötsel av Linser eller andra Produkter.

6. Leveransbestämmelser

6.1 Leveranser görs till den av Kunden angivna leveransadressen. Kunden ansvarar för att informera Synsam om eventuella ändring av leveransadress eller i Kundens andra kontaktuppgifter. Leveransadress för Abonnemang tecknade i Sverige kan endast vara en godkänd adress i Sverige.

6.2 För tilläggsbeställningar gäller att lagerförda Produkter som Beställs före klockan 15:00 på arbetsdagar i regel skickas från Synsam samma dag. Leveranstid är normalt 1-2 arbetsdagar.

6.3 Produkter som inte finns i lager vid beställningstillfället levereras så snart som möjligt. Synsam tillämpar i regel samleverans och delar därför normalt inte upp Beställningar i olika leveranser. För Produkter som inte finns i lager är målet att leverans ska ske inom 5 arbetsdagar. Om Produkten är slut hos Synsams leverantör kan dock leveranstiden bli längre.

6.4 Mindre försändelser levereras med post direkt i Kundens brevlåda eller brevinkast om de får plats. Om en försändelse inte får plats får Kunden ett sms, e-post eller en avi om att försändelsen finns att hämta på aviserat utlämningsställe.

6.5 Försändelsen finns som regel hos postombudet i 7 dagar innan den returneras till Synsam. Om försändelsen inte hämtas ut och därför returneras kommer Synsam att göra ytterligare ett leveransförsök.

6.6 Vid val av temporär leveransadress måste leveransadressen vara en adress inom Sverige.

6.7 Ändringen av leveransadress eller temporär leveransadress måste ske senast en vecka före Kundens nästa planerade leverans för att ändringen ska ha hunnit uppdaterats för näst­kommande leverans.

7. Betalningsalternativ

7.1 Det pris som Kunden ska betala för Produkterna framgår vid Beställningen och godkänns av Kunden genom Beställningen, se punkten 9 nedan. Synsam erbjuder i samarbete med Klarna Bank AB (publ), orgnr 556737-0431, betalningsalternativen fakturabetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Klarnas betalningsalternativ kallas för Klarna Instore Checkout om Kunden befinner sig inom någon av Synsams fysiska butiker och Klarna Checkout om Kunden befinner sig utanför någon av Synsams fysiska butiker.

7.2 I samband med Beställningen och val av betalningsalternativ ska Kunden också godkänna Klarnas allmänna villkor.

7.3 Faktura skickas via e-post i samband med att Produkterna skickas från Synsams lager. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Ingen fakturaavgift tillkommer. Pappersfaktura kan väljas efter slutfört köp mot en portokostnad. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 24% plus gällande referensränta.

7.4. Klarna erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express. Inga kortavgifter tillkommer. Inga kortuppgifter lagras hos Synsam. Uppgifterna sparas i stället hos Klarna som innehar SSL-certifikat och uppfyller kraven för de så kallade Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

7.5 Klarna erbjuder även direktbetalning genom Klarna Checkout hos utvalda banker. Kunden loggar in hos sin bank och pengarna dras då direkt från Kundens konto.

7.6 Kunden kan via Mina Sidor när som helst byta mellan betalningsalternativen fakturabetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.

7.7 Om kortköp valts men en dragning inte går att genomföra vid nästkommande utskick kommer Synsam att göra minst ett ytterligare försök vid ett senare tillfälle. Om betalningen inte heller då kan genomföras läggs betalningen automatiskt om till en kostnadsfri e-postfaktura. Fakturan löper i sådana fall med 14 dagars förfallotid, och skickas till av Kunden angiven e-postadress i samband med att paketet utlevereras från Synsam. Inga fakturaavgifter tillkommer.

8. Trygghetsservice

8.1 Som en del av Abonnemanget får Kunden ta del av Synsams trygghetsservice. I enlighet med vad som anges i denna punkt 8 inkluderar trygghetsservicen (i) återkommande linsundersökning samt (ii) återbesök vid behov enligt nedan.

8.2 Kunden har rätt till kostnadsfria besök hos sin Synsam-optiker om Kunden upplever problem eller komplikationer med sina Linser. Återbesök bestäms efter samråd med Kundens Synsam-optiker.

8.3 Kunden har rätt till en kostnadsfri linsundersökning var tolfte månad så länge Abonne­manget pågår. Den första kostnadsfria undersökningen kan dock bokas tidigast efter att (i) ett Abonnemang som avser månadslinser pågått så länge att Kunden har betalat för 12 par månadslinser (dvs 24 linser) inom ramen för Abonnemanget, eller att (ii) ett Abonnemang som avser endagslinser pågått så länge att Kunden har betalat för 360 par endagslinser (dvs 720 linser) inom ramen för Abonnemanget.

8.4 Kundens rätt till trygghetsservice är personlig och kan inte överlåtas till annan. Kundens rätt enligt punkterna 8.2-8.3 gäller inte under de perioder då Abonnemanget, oavsett anledning, är pausat eller i tiden efter att Abonnemanget har avslutats.

9. Priser och frakt under Abonnemangsperioden

9.1 Priset på Produkterna kan ändras under Abonnemangets löptid om Synsams priser för Produkterna justeras. De nya priserna gäller i så fall från och med näst­kommande Leverans. Kunden informeras om eventuella prisjusteringar senast tio dagar före nästkommande Leverans. Om Kunden inte godtar det nya priset har Kunden rätt att omedelbart säga upp Abonnemanget. Om den nya Leveransen då redan har skickats ska Kunden utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från uppsägningen returnera levererade Produkter. Om sådan retur inte görs inom denna tid är Kunden skyldig att få betala för icke returnerade Produkter.  

9.2 Fraktkostnaden är inkluderad i priset för Produkterna.

9.3 Linstillbehör och andra tilläggsprodukter, såsom t.ex. linsvätska, ingår inte i priset för Linserna, men är möjligt att lägga till i Abonnemanget mot en extra kostnad enligt vid var tid gällande prislista för linstillbehör och andra tilläggsprodukter.

10. Rätt till byte av kontaktlinser vid ändrad syn

10.1 Vid ändrad syn, t.ex. konstaterad styrkeförändring, kan Kunden ändra recept eller typ av Linser från och med nästkommande leverans. Synsam återtar inte eventuella redan utlevererade varor utöver det som stipuleras av ångerrätten eller reklamationsrätten.

11. Ändringar av Abonnemanget

11.1 Kunden har möjlighet att när som helst lägga till, byta eller ta bort Produkter i sitt Abonnemang. Kunden kan även välja att avsluta, pausa eller återuppta sitt Abonnemang när som helst. Detta görs via Mina Sidor antingen av Kunden själv eller med hjälp av Synsams personal i butik.

11.2 Ändringen av Abonnemangsinnehåll måste ske senast en vecka före Kundens nästa planerade leverans för att ändringen ska hinna registreras till nästkommande leverans.

11.3 Vid ändringar av Abonnemangsinnehåll gäller samtliga bestämmelser i punkt 5 Användande och recept.

12. Bindningstid, uppsägning och avstängning

12.1 Abonnemanget har ingen bindningstid och kan när som helst avslutas av Kunden. Kunden måste dock avsluta sitt Abonnemang senast tio dagar före sin nästa planerade leverans för att leveransen inte ska skickas ut till Kunden.

12.2 Kunden avslutar enklast sitt Abonnemang via Mina Sidor, men kan också göra det via e-post till Synsams kundtjänst; lifestyle@synsam.com eller på telefon 08-400 50 450.

12.3 Om Kunden inte betalat en förfallen avgift är Synsam inte skyldigt att utföra de leveranser och andra tjänster som följer av Abonnemanget innan Kunden har vidtagit rättelse. Att Synsam håller inne sin prestation befriar inte Kunden från betalningsskyl­dighet avseende förpliktelser som uppkommit dessförinnan.

12.4 Om Kunden trots minst två påminnelser inte betalat förfallen avgift och dröjsmålet pågått i mer än 30 dagar, har Synsam rätt att säga upp Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan. Synsam har också rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden på annat sätt väsentligt brutit mot Abonnemangsvillkoren och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftlig erinran. Om Abonnemanget sägs upp i förtid av ska samtliga förfallna avgifter, dröjsmålsräntor och avgifter betalas.

12.5 Kunden har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande om Synsam väsentligen brutit mot Abonnemangsvillkoren. Vid sådan uppsägning har Kunden rätt till kompensation för sin direkta och verifierbara kostnad.

13. Ångerrätt

13.1 Kunden har rätt att, utan att ange något skäl, ångra ingåendet av Abonnemanget senast 30 dagar från att Kunden mottagit den första leveransen av Produkter. För tilläggsbeställningar gäller Synsams Köp- och leveransvillkor för beställningar i Synsams webbshop och de bestämmelser om bland annat ångerrätt som framgår där Ångerrätt

13.2 Om Kunden vill utöva ångerrätten ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelade till Synsam om beslutet att ångra ingåendet av Abonnemanget. Kunden kan, men behöver inte, använda Synsams blankett för utövande av ångerrätt. Blanketten finns tillgänglig här. Den finns också att ladda ner på www.synsam.se under rubriken Linsabonnemang. Kunden kan som alternativ välja att använda den ångerblankett som Konsument­verket tillhandahåller (konsument­verket.se).

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas med e-post till customerservice@synsam.com eller med brev per post till

Synsam Webshop,
Box 1151
171 23 Solna.

13.3 Eventuella Produkter som levererats till Kunden ska vid utövande av ångerrätten returneras till Synsam utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag Kunden meddelade att Kunden ångrat sig. Ångerfristen anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka berörda Produkter innan denna tidsfrist har löpt ut.

13.4 Vid återsändande av Produkter bör Kunden använda den returfraktsedel som skickades med i leveransen, se punkten 14 nedan. Synsam betalar kostnaderna för returer som sker med Synsams returfraktsedel under de förutsättningar som framgår i punkt 14.

13.5 Om Kunden utövar sin ångerrätt kommer Synsam att, via Klarna, betala tillbaka de belopp som mottagits från Kunden avseende det ångrade köpet. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Synsam underrättades om Kundens beslut att utnyttja ångerrätten. Synsam har dock, oavsett vad som angivits ovan, rätt att vänta med återbetalningen tills Produkten har skickats tillbaka från Kunden och mottagits av Synsam eller tills Kunden sänt in ett bevis till Synsam på att Produkten har återsänts, beroende på vilket som inträffar först. Klarna kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden har använt för den inledande affärshändelsen. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något.

14. Returer

14.1 Om annat inte anges ovan ska Produkter som returneras av Kunden skickas till följande adress:

Synsam Webshop
Box 1151
171 23 Solna

14.2 Kunden bör använda den returfraktsedel som skickades med vid leveransen av Produkterna och som alternativ kan skrivas ut från Mina Sidor. Om Kunden inte använder den förtryckta returfraktsedeln är Kunden skyldig att på annat sätt tydligt ange sitt namn, sina kontaktuppgifter, abonnemang/ordernummer samt antal och beteckning på de Produkter som returneras.

14.3 Produkter som returneras av Kunden ska vara i obruten och oskadad originalför­packning. Detta med anledning av att kontaktlinser och kontaktlinsvätska plomberas av hälso- och hygienskäl. Undantag från kravet på obruten förpackning görs (i) vid retur efter reklamation av defekt Produkt, samt (ii) om felet annars bara kunnat upptäckas efter att förpackningen brutits.

14.4 Synsam betalar normal fraktkostnad inom Sverige vid alla returer som sker med användning av tillhandahållen returfraktsedel och i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Synsam betalar dock inte fraktkostnad för felaktiga eller försenade returer eller för returer som avser icke godkända reklamationer.

15. Reklamationer

15.1 Om Kunden har fått en felaktig leverans, exempelvis fel typ av Produkt, fel antal eller en defekt Produkt ska Kunden reklamera leveransen så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamation görs till Synsams kundtjänst via e-post till customerservice@synsam.com eller på +4686192880 och ska innehålla en beskrivning av felet.

15.2 Vid felaktig leverans har Kunden rätt att begära att Synsam antingen avhjälper felet (reparation) eller gör en ny korrekt leverans (omleverans). Möjlighet att välja den ena eller andra åtgärden gäller så länge inte den valda åtgärden är omöjlig eller skulle orsaka Synsam oproportionerliga kostnader.

15.3 Reklamerad produkt ska returneras till Synsam under den adress och på så sätt som anges i punkt 14 ovan. Synsam står för returfrakten för godkända reklamationer.

15.4 Synsam förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig vid kontroll att Leveransen inte är felaktig.

15.5 Skulle varken avhjälpande eller omleverans, av något skäl, inte kommer i fråga, inte ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten eller inte leda till önskat resultat har Kunden rätt till prisavdrag eller hävning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

16. Personuppgiftsbehandling

16.1 Synsam behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som framgår av Synsams Integritetspolicy.

17. Vårdnadshavares samtycke och betalningsansvar

17.1 Om Kunden är under 18 år krävs att Kundens vårdnadshavare samtycker till att Kunden ingår Abonnemanget. Vårdnadshavaren behöver i sådana fall också underteckna Beställningen och acceptera att själv bli betalningsansvarig medavtalspart.

17.2 Att en vårdnadshavare blir medavtalspart i Abonnemanget innebär bland annat att vårdnadshavaren, i Kundens ställe, åtar sig fullt betalningsansvar för samtliga betalningar som Kunden ska erlägga under Abonnemanget. Synsam ska därigenom inte ha någon rätt att kräva Kunden på någon betalning under Abonnemanget även om vårdnadshavaren inte skulle fullgöra sin betalningsskyldighet. Det som står i dessa Allmänna Villkor om Kundens betalningsskyldighet m m ska i dessa fall, i tillämpliga delar, i stället gälla för vårdnads­havarens betalningsskyldighet m m. Dessa Allmänna Villkor ska också i övrigt i tillämpliga delar gälla för vårdnadshavaren. För behandling av personuppgifter om vårdnadshavaren hänvisas till punkt 16 ovan.

17.3 Att vårdnadshavare blir medavtalspart i Abonnemanget innebär även att 

(i) vårdnadshavaren har rätt att ensam säga upp Abonnemanget i enlighet med punkt 12 och 20; och

(ii) vårdnadshavarens samtycke krävs för att Kunden ska ha rätt att vidta en ändring i Abonnemanget som innebär en ökning av priset på Produkterna; samt att

17.4 Efter att en Kund fyllt 18 år får Kunden och vårdnadshavaren gemensamt ansöka om att Abonnemanget ska övergå endast till Kunden.

18. Ändring och överlåtelse

18.1 Synsam har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring får verkan 30 dagar efter att ändringen publicerats på Synsams hemsida (www.synsam.se). Om ändringen är till nackdel för Kunden kan Kunden säga upp Abonnemanget enligt punkt 12.1 ovan.

18.2 Synsam har rätt att överlåta Abonnemanget helt eller delvis till annat bolag i Synsams koncern. Synsam får även överlåta Abonnemanget till tredje man om det finns befogad anledning att utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser enligt Abonnemanget. Synsam kan alltid överlåta sin rätt till betalning under Abonnemanget till tredje man. Vid överlåtelse ska Kunden alltid informeras.

18.3 Kunden får inte överlåta Abonnemanget till annan utan Synsams föregående skriftliga samtycke.

19. Bestämmelses ogiltighet

19.1 Om domstol eller annat behörigt organ bedömer att bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltigt eller inte verkställbar, ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren. Tillämpningen av den berörda bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter och så nära som möjligt andemeningen i dessa villkor.

20. Övrigt

20.1 Om Synsam förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Abonnemanget på grund av en omständighet utanför Synsams kontroll (force majeure) ska Synsam vara fri från ansvar under den tid som hindret kvarstår. Om hindret föreligger under längre tid än tre månader har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemanget i enlighet med punkten 12.5Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan uppsägning.

20.2 Synsams ansvar under Abonnemanget är begränsat till direkta skador som förorsakats av Synsams vårdslöshet och till ett maximalt belopp motsvarande fem vid var tid gällande prisbasbelopp enligt lag om allmän försäkring. Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 20.2 ska inte gälla om Synsam har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

20.3 Kundens eventuella anspråk mot Synsam med anledning av Abonnemanget ska, för att kunna göras gällande, framställas till Synsam senast tre månader efter att Kunden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådan omständighet som ligger till grund för anspråket om inte annat följer av lag.

21. Tillämplig lag och tvist

21.1 Svensk lag ska gälla för detta Abonnemang.

21.2 Eventuell tvist mellan parterna i anledning av Abonnemanget ska i första hand försöka lösas av parterna. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden om nämnden anser sig behörig och tvisten är lämplig för sådan prövning. Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation och inte bindande för någon part. Ytterst avgörs en tvist av svensk allmän domstol.