ALLMÄNNA VILLKOR
SYNSAM LIFESTYLE LINSABONNEMANG

Gäller för Abonnemang tecknade efter den 1 april 2018


 

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för Kundens avtal med Synsam Group Sweden AB, 556768-7248, (nedan ”Synsam”) avseende Kundens Synsam Lifestyle Linsabonnemang.

1.2 Abonnemanget börjar gälla endast efter att (i) Synsam mottagit Kundens Beställning, (ii) Synsam inhämtat och godkänt en kreditupplysning på Kunden (eller dennes vårdnadshavare) samt (iii) Synsam signerat Kundens Beställning.

1.3 För att ingå avtal för Abonnemanget krävs antingen att Kunden är minst 18 år vid tiden för ifyllandet av Beställningen alternativt att Kundens vårdnadshavare samtyckt till Abonne­manget genom att underteckna Beställningen och därmed godkänt att Kunden binds enligt Abonnemangsvillkoren. Vårdnadshavaren ska i sådana fall också personligen åta sig ett solidariskt betalningsansvar med Kunden för Kundens samtliga förpliktelser enligt Abonne­manget.

2. Innebörd av förekommande begrepp

2.1 I dessa Allmänna Villkor förekommer begrepp i texten som skrivs med stor begynnelse­bokstav. Dessa begrepp har den betydelse som framgår nedan. Betydelsen är densamma oavsett om begreppet skrivs i bestämd eller obestämd form.

Abonnemanget” betyder det avtal om ett Synsam Lifestyle Linsabonnemang som ingåtts mellan Kunden och Synsam.

Abonnemangsvillkoren” betyder de avtalsvillkor som gäller för Abonnemanget och som framgår av Beställningen och de Allmänna Villkoren.

Allmänna Villkor” betyder dessa Allmänna Villkor med eventuella senare ändringar enligt vad som anges i punkt 18 nedan.

Beställningen” betyder det av Kunden och Synsam genomförda undertecknande som görs via Klarna Checkout och eventuella nya beställningar som görs under Abonnemanget.

”Förbrukningsmånad” betyder månadsförbrukning vid heltidsbärande av Linser för minst ett öga, som exempel motsvarar 12 månaders heltidsbärande av månadslinser 12 par månadslinser och 12 månaders heltidsbärande av endagslinser motsvarar 360 par endags­linser en Förbrukningsmånad av månadslinser motsvarar således ett par månadslinser medan en Förbrukningsmånad av endagslinser motsvarar 30 par endagslinser.

”Kvalificeringsperiod” betyder den period om 12 Förbrukningsmånader som Kunden behöver abonnera på Linser för att tillgodogöra sig vissa av de tjänster som ingår i Abonnemanget utan extra kostnad.

Kunden” betyder den Kund som signerat Beställningen.

”Linser” betyder de kontaktlinser som omfattas av Abonnemanget och som ska levereras till Kunden i enlighet med vad som närmare framgår av dessa Allmänna Villkor.

”Mina Sidor” betyder det Kundspecifika konto där Kunden eller Synsams personal kan genomföra ändringar samt administrera Kundens Abonnemang.

”Produkter” avser Linser och Linstillbehör som omfattas av Abonnemanget.

Synsam” betyder Synsam Group Sweden AB, Box 30153, 104 25 Stockholm, organisationsnummer 556768-7248.

Synsamkedjan” betyder den koncern i vilken Synsam ingår.

”Återkommande Leverans” betyder den löpande och återkommande leveransen av Linser som sker enligt det intervall som Kunden väljer i samband med tecknandet av Abonne­manget, och sedan administrerar på Mina Sidor enligt vad som närmare framgår av punkten 4 nedan.

3. Beställningserkännande

3.1
Synsam ska i samband med Abonnemangets ingående skicka ett beställningserkänn­ande för första den leveransen av Linser till av Kunden angiven e-postadress. Därefter ska Synsam skicka ett beställningserkännande enligt samma procedur i samband varje efterföljande leverans under Abonnemangets löptid.

3.2 Kunden ansvarar för att hålla Synsam informerad om eventuella förändringar av den e-postadress och det telefonnummer som Kunden uppgav vid Abonnemangets tecknande. Synsams skyldighet att tillhandahålla information om aviseringar, eventuella förseningar eller annat gäller bara om e-postadressen och telefonnumret vid varje angiven tidpunkt är korrekt.

3.3 Beställning sker antingen i en av Synsams fysiska butiker eller Synsams online-butiker. I den fysiska butiken sker signeringen i samband med att Kunden godkänner Abonnemangs­villkoren i Klarna Instore-checkout i sin telefon. Online sker signeringen i samband med att Kunden godkänner Abonnemangsvillkoren i Klarna Checkout.

4. Återkommande leverans och betalning

4.1 Vid ingående av Abonnemanget anger Kunden det intervall med vilket Kunden önskar få Produkter levererade till sig. Kunden kan ändra intervallet för den Återkommande Leveran­sen när som helst. Synsam åtar sig att beställa och posta de Produkter som omfattas av den Återkommande Leveransen till Kunden i enlighet med detta leveransintervall och i enlighet med Synsams leveransbestämmelser i punkt 6 nedan. Produkterna fortsätter att postas till Kunden i enlighet med det angivna intervallet till dess Kunden avslutar eller pausar sitt Abonnemang.

4.2 Kunden kan välja att avsluta, pausa och återuppta sitt Abonnemang när som helst. Kunden administrerar själv Abonnemanget via Mina Sidor.

4.3 Kunden måste avsluta, pausa eller återuppta sitt Abonnemang senast en vecka före sin nästa planerade leverans för att Produkterna inte ska skickas eller, i händelse av återupptagande, levereras för sent till Kunden.

4.4 I tillägg till den Återkommande Leveransen kan Kunden också göra engångsbeställ­ningar. Sådana engångsbeställningar omfattas av leveransbestämmelserna i punkten 6 nedan och genomförs på det sätt som Synsam från tid till annan anvisar.

4.5 Kunden betalar för faktiskt beställda Produkter. För de Återkommande Leveranserna gäller att betalningsfrekvensen löper efter samma frekvens som Kundens angivna leveransintervall. Tilläggsbeställningar administreras separat från den Återkommande Leveransen men enligt samma princip. Beloppet att betala motsvarar värdet av det som Kunden får levererat till sig vid det specifika tillfället. Kunden kan välja mellan de olika betalningsalternativ som anges i punkten 7 nedan.

5. Äganderätt och nyttjande

5.1
Äganderätten till Produkterna som omfattas av Abonnemanget övergår till Kunden i samband med att de utlevereras från Synsams lager.

5.2 Produkterna i Abonnemanget är avsedda för den Kund som tecknat Abonnemanget.

5.3 I samband med Beställningen intygar Kunden att Kunden har ett giltigt recept från optiker eller ögonläkare för de Linser som Kunden vill beställa. Kunden intygar också att Kunden vet hur Kunden ska hantera och sköta sina Linser samt att Kunden förstår att felaktig använd­ning av kontaktlinser kan orsaka skador på Kundens ögon och i värsta fall skada Kundens syn. Synsam bär inget ansvar för skada som uppstår till följd av felaktig användning av Linserna eller övriga Produkter. Kunden är ansvarig för att tillse att receptet hålls uppdaterat, och att Kunden inte får Linser eller Produkter levererade till sig på utgångna recept. Om Kunden inte får ett recept förnyat är Kunden således skyldig att pausa den Återkommande Leveransen och att inte göra några tilläggsbeställningar på det receptet.

5.4 Kunden är medveten om vikten att nyttja Produkter endast i enlighet med de instruktioner och rekommendationer som följer av vid var tid gällande produktinformation i packsedlar och på förpackningar samt sådana instruktioner och rekommendationer som Kunden fått av sin optiker eller ögonläkare. Synsam bär inget ansvar för skada till följd av felaktigt användande.

6. Leveransbestämmelser

6.1 Leverans sker inom Sverige för Abonnemang tecknade i Sverige.

6.2 För tilläggsbeställningar gäller att lagerförda Produkter som Beställs före klockan 15:00 på arbetsdagar skickas samma dag. Leveranstid är 1-2 arbetsdagar.

6.3 Produkter som inte finns i lager vid beställningstillfället levereras så snart som möjligt. Synsam tillämpar samleverans och delar därför inte upp Beställningar i olika leveranser. Normalt sker leverans inom 5 arbetsdagar, men i händelse av att Produkten är slut hos leverantören kan leveranstiden emellertid bli längre.

6.4 Mindre försändelser levereras med postförsändelse direkt i Kundens brevlåda eller brevinkast om det får plats. Om det inte får plats får Kunden ett sms, e-post eller en avi om att det finns att hämta på aviserat utlämningsställe.

6.5 Försändelsen finns hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till Synsam.

6.6 Vid val av temporär leveransadress måste leveransadressen vara en adress inom Sverige.

6.7 Ändringen av leveransadress eller temporär leveransadress måste ske senast en vecka före Kundens nästa planerade leverans för att innehållet ska ha uppdaterats för näst­kommande leverans

7. Betalningsalternativ

7.1 Synsam erbjuder i samarbete med Klarna Bank AB (publ), orgnr 556737-0431, betalningsalternativen fakturabetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Klarnas betalningsalternativ kallas för Klarna Instore Checkout om Kunden befinner sig inom någon av Synsams fysiska butiker och Klarna Checkout om Kunden befinner sig utanför någon av Synsams fysiska butiker.

7.2 I samband med Beställningen och val av betalningsalternativ ska Kunden också godkänna Klarnas allmänna villkor.

7.3 Fakturor skickas via e-post i samband med att Produkterna skickas från Synsams lager. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Ingen fakturaavgift tillkommer. Pappersfaktura kan väljas efter slutfört köp mot en portokostnad. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 24% plus gällande referensränta.

7.4. Klarna erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express. Inga kortavgifter tillkommer. Inga kortuppgifter lagras hos Synsam. Uppgifterna sparas i stället hos Klarna som innehar SSL-certifikat och uppfyller kraven för de så kallade Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

7.5 Klarna erbjuder även direktbetalning genom Klarna Checkout hos utvalda banker. Kunden loggar in hos sin bank och pengarna dras direkt från Kundens konto

7.6 Kunden kan via Mina Sidor när som helst byta mellan betalningsalternativen fakturabetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.

7.7 Om kortköp valts men en dragning inte går att genomföra vid nästkommande utskick läggs betalningen automatiskt om till en kostnadsfri e-postfaktura. Fakturan löper i sådana fall med 14 dagars betaltid, och skickas till av Kunden kommunicerad e-post i samband med att paketet utlevereras från Synsam. Inga fakturaavgifter tillkommer.

8. Trygghetsservice

8.1 Som en del av Abonnemanget får Kunden ta del av Synsams trygghetsservice. I enlighet med vad som anges i denna punkt 8 inkluderar trygghetsservicen (i) återkommande linsundersökning samt (ii) återbesök vid behov.

8.2 Återkommande linsundersökning ingår i Abonnemanget utan extra kostnad efter Kvalificeringsperioden. Kvalificeringsperioden beräknas baserat på antal Förbrukningsmåna­der som Kunden har fått levererat till sig. Kunden har rätt att nyttja en linsundersökning i butik inom Synsamkedjan i Sverige en gång var tolfte Förbrukningsmånad efter Kvalificeringsperioden.

8.3 För månadslinser innebär Kvalificeringsperioden att Kunden har betalat för 12 par månadslinser (24 stycken).

8.4 För endagslinser innebär Kvalificeringsperioden att Kunden har betalat för 360 par endagslinser (720 stycken).

8.5 Även kontaktlinstillbehör såsom t.ex. linsvätska går att inkludera i Abonnemanget med är inte inkluderat i beräkningsgrunden för Kvalificeringsperioden.

8.6 Återbesök vid behov ingår utan extra kostnad från Abonnemangets tecknande. Behov kan uppstå om Kunden upplever problem eller komplikationer med sina kontaktlinsprodukter och avgörs efter samråd med en av Synsams optiker.

8.7 Linsundersökningen och besöken får endast nyttjas av den Kund som står på Abonnemanget.

8.8 Linsundersökningen som Kunden har kvalificerat sig till samt de fria återbesöken kan nyttjas tills dess att Abonnemanget avslutats.

9. Priser och frakt under Abonnemangsperioden

9.1 Priset på Produkterna kan ändras under Abonnemangets löptid och framgår av gällande prislista vid leveranstidpunkten. Synsam förbehåller sig rätten att ändra priset utan föregående avisering. Det pris Kunden betalar är det pris Produkterna har på Synsams hemsida den dagen då leveransaviseringen skickas till Kundens e-post.

9.2 Om Kunden vid något tillfälle inte vill betala det nya priset så gäller 14-dagars ångerrätt enligt punkt 13.

9.3 Fraktkostnaden är inkluderad i priset för Produkterna.

9.4 Linstillbehör och andra tilläggsprodukter, såsom t.ex. linsvätska, ingår inte i priset för kontaktlinsprodukterna, men är valbart att lägga till i Abonnemanget mot en extra kostnad enligt vid var tid gällande prislista för linstillbehör och andra tilläggsprodukter.

Linsvätska och andra tillbehör är valbara mot en extra kostnad.

10. Rätt till byte av kontaktlinser vid ändrad syn

10.1 Vid ändrad syn, t.ex. konstaterad styrkeförändring, kan Kunden ändra Lins från och med nästkommande leverans. Synsam återtar inte eventuella redan utlevererade varor utöver det som stipuleras av ångerrätten eller reklamationsrätten.

11. Ändringar av Abonnemangsinnehåll

11.1 Kunden har möjlighet att när som helst lägga till, byta eller ta bort Produkter i sitt Abonnemang. Detta görs via Mina Sidor antingen av Kunden själv eller med hjälp av Synsams personal i butik.

11.2 Ändringen av Abonnemangsinnehåll måste ske senast en vecka före Kundens nästa planerade leverans för att innehållet ska hinna uppdateras till nästkommande leverans.

11.3 Vid ändringar av Abonnemangsinnehåll gäller samtliga bestämmelser i punkt 5 Äganderätt och Nyttjanderätt.

11.4 Kunden har rätt att inkludera så många Produkter som Kunden vill i sitt Abonnemang.

12. Bindningstid, uppsägning och avstängning

12.1 Abonnemanget har ingen bindningstid och kan när som helst avslutas. Kunden måste emellertid avsluta sitt Abonnemang senast en vecka före sin nästa planerade leverans för att leveransen inte ska skickas ut till Kunden.

12.2 Kunden avslutar enklast sitt Abonnemang via Mina Sidor, men kan också göra det via telefon eller e-post till Synsams kundtjänst; lifestyle@synsam.com eller 08-400 50 450  emellertid avsluta sitt Abonnemang senast en vecka före sin nästa planerade leverans för att leveransen inte ska skickas ut till Kunden.

12.3 Om Kunden inte betalat en förfallen avgift är Synsam inte skyldigt att utföra de tjänster som följer av Abonnemanget. Under sådan period är Kunden inte befriad från betalningsskyl­dighet.

12.4 Om Kunden trots minst två påminnelser inte betalat förfallen avgift och dröjsmålet pågått i mer än 30 dagar, har Synsam rätt att säga upp Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan. Synsam har också rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden på annat sätt väsentligt brutit mot Abonnemangsvillkoren och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftlig erinran. Om Abonnemanget sägs upp i förtid av ska samtliga förfallna avgifter, dröjsmålsräntor och avgifter betalas.

12.5 Kunden har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande om Synsam väsentligen brutit mot Abonnemangsvillkoren. Vid sådan uppsägning har Kunden rätt till kompensation för sin direkta verifierbara kostnad.

13. Ångerrätt

13.1 Kunden har rätt att ångra sitt köp utan att ange något skäl. Produkten ska returneras i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. Ångerrätten gäller inte för följande typer av Produkter:

(i) Produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(ii) Produkter med bruten försegling; eller
(iii) Produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

13.2 Om Kunden vill utöva ångerrätten ska Kunden till nedanstående e-postadress skicka ett klart och tydligt meddelade om sitt beslut att ångra sitt köp per e-post, E-post: customerservice@synsam.com

13.3 Om Kunden ångrar sitt köp kommer Klarna att återföra betalningar som mottagits från Kunden avseende det ångrade köpet. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Återbetalningen sker dock först efter att Produkten har skickats tillbaka från Kunden och mottagits av Synsam. Klarna kommer att använda samma betalningsmedel för återbetal­ningen som Kunden har använt för den inledande affärshändelsen.

13.4 Kunden ska återsända Produkten till Synsams lager på nedanstående postadress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 30 dagar efter den dag då Kunden meddelat Synsam om sitt beslut att köpfrånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka Produkten innan denna period löpt ut. Returen kan endast göras till nedanstående adress och kan inte returneras till Synsams butiker:

Synsam Webshop
Box 1151
171 23 Solna
Sweden

14. Returer

14.1 Vid returer behöver Kunden ange följande information        

  • Kundens namn och kontaktuppgifternformation:
  • Ordernummer, vilket återfinns på Kundens följesedel
  • Antal och namn på de Produkter som önskas returneras

14.2 Returfrakt är alltid kostnadsfri för kund om den bifogade retursedeln används

14.3 Synsam rekommenderar att varan skickas som spårbart paket då det är Kunden som har ansvaret för varan till dess att den är mottagen av Synsam.

15. Reklamationer

15.1 Om Kunden har fått en Produkt som är felexpedierad eller defekt ombeds Kunden kontakta Synsam så snart som möjligt för att hjälpa Kunden lösa problemet. Kunden ska skicka e-post till customerservice@synsam.com eller ringa Synsams kundtjänst på +4686192880 och beskriva felet.

15.2 I händelse av att problemet inte kan avhjälpas har Kunden rätt att reklamera Produkten för att få en ny. Reklamationer ska göras i enlighet med vad som anges nedan.

15.3 Reklamationsrätten omfattar Produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om Kunden önskar göra gällande fel i beställd Produkt ska Synsam kontaktas så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges i punkten 15.1 ovan. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid.

15.4 Reklamerad produkt ska returneras till Synsam under den adress som anges i punkt 13.4 ovan. Synsam står för returfrakten för godkända reklamationer.

15.5 När reklamerad Produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Synsam att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Synsam strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Synsam mottagit reklamationen. Det kan dock ta längre tid beroende på Produktens art. Synsam förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

15.6 Vid reklamationer följer Synsam riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, ARN, Konsument Europa och ODR-plattformen. Mer information finns hos Konsumentverket.

16. Personuppgiftsbehandling

16.1 Kunden är införstådd med följande personuppgiftsbehandling.

16.2 Synsam samlar in personuppgifter om Kunden som

(i) denne lämnar om sig själv när Abonnemanget tecknas;

(ii) genereras under den tid Abonnemanget gäller och som anknyter till detta, eller;

(iii) inhämtas på annat sätt av Synsam.

16.3 De personuppgifter som avses i punkt 16.2 är Kundens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, köp-, betalnings- och servicehistorik och andra sådana data samt uppgifter om synstatus, behov av synkorrigering och bedömningar i anslutning till dessa.

16.4 Ändamålen för behandlingen av de personuppgifter som anges i punkterna 16.2 och 16.3 är

(i)administration och fullgörelse av Abonnemanget;

(ii)marknadsföringsändamål innefattande direktreklam via exempelvis e-post, SMS eller MMS;

(iii)affärs- och produktutveckling, marknads- och kundanalyser samt utvärdering av tjänster och produkter;

(iv)individuella erbjudanden, kundservice samt framtagande av avidentifierad kundstatistik; samt

(v)rådgivning avseende behandling och korrigering av synfel.

16.5 Synsams personuppgiftsbehandling pågår under den tid Abonnemanget gäller och under en tid av ett (1) år därefter. I de fall lag eller annan föreskrift så anger kan vissa personuppgifter behandlas under den längre tid som stadgas i sådan författning.

16.6 Synsam grundar sin rätt till personuppgiftsbehandlingen på Kundens samtycke enligt dessa allmänna villkor, behovet av att fullgöra avtalet med Kunden, Synsams rättsliga förpliktelser samt en intresseavvägning.

16.7 Kunden samtycker till insamling och användning av uppgifter om Kundens synstatus, behov av synkorrigering och bedömningar i anslutning till dessa för ändamålet att leverera Produkter samt föreslå anpassningar och ge råd avseende behandling och korrigering av Kundens synfel samt Synsams användning av personuppgifter för att marknadsföra varor och tjänster till Kunden. Kunden kan återta samtycket genom meddelande till Synsams kundtjänst, se punkten 16.10.

16.8 Synsam är personuppgiftsansvarigt för personuppgiftsbehandlingen ovan. Synsam kan komma att delge Kundens personuppgifter till andra företag inom Synsamkoncernen för behandling inom de ramar som anges ovan. Dessutom kan personuppgifter om Kunden som avses i punkt 16.2 (i) och (ii) delges Klarna eller företag i Klarnakoncernen för de ändamål som förtecknas i punkt 16.4 (i)-(iv).

16.9 Kunden har rätt att, på begäran, kostnadsfritt få information om pågående personupp­giftsbehandling­. En sådan begäran ­bör göras skriftligen och undertecknas av Kunden. Kunden kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som inte behandlats i enlighet med ­gällande personuppgiftslagstiftning ­rättas, blockeras eller raderas­ samt att motsätta sig behandling för marknadsföringsändamål­.

16.10 Frågor om personuppgiftsbehandlingen, begäran om rättelse eller registerutdrag etc bör riktas till Synsams kundtjänst genom e-post till customerservice@synsam.com eller på telefon +4686192880. Tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige är Datainspektionen.

17. Vårdnadshavares samtycke och betalningsansvar

17.1 Om Kunden är under 18 år krävs att Kundens vårdnadshavare samtycker till att Kunden ingår Abonnemanget. Vårdnadshavarna ska i sådana fall underteckna samtycket på Beställningen.

17.2 Respektive vårdnadshavare accepterar genom undertecknandet ett solidariskt betalningsansvar med Kunden för samtliga betalningar som ska utgå enligt Abonnemanget.

18. Ändring och överlåtelse

18.1 Synsam har rätt att ensidigt ändra dessa Villkor. Sådan ändring får verkan 30 dagar efter att ändringen publicerats på Synsams hemsida (www.synsam.se).

18.2 Synsam har rätt att överlåta Abonnemanget helt eller delvis till annat bolag i Synsams koncern. Synsam får även överlåta Abonnemanget till tredje man om det finns befogad anledning att utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser enligt Abonnemanget. Synsam kan alltid överlåta sin rätt till betalning under Abonnemanget till tredje man. Vid överlåtelse ska Kunden alltid informeras.

18.3 Kunden får inte överlåta Abonnemanget till annan utan Synsams föregående skriftliga samtycke.

19. Bestämmelses ogiltighet

19.1 Om domstol eller annat behörigt organ bedömer att bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltigt eller inte verkställbar, ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren. Tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i dessa villkor.

20. Övrigt

20.1 Om Synsam förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Abonnemanget på grund av en omständighet utanför Synsams kontroll (force majeure) ska Synsam vara fri från ansvar under den tid som hindret kvarstår. Om hindret föreligger under längre tid än tre månader har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemanget. Vid sådan uppsägning ska punkt 16 ovan gälla. Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan uppsägning.

20.2 Synsams ansvar under Abonnemanget är begränsat till direkta skador som förorsakats av Synsams vårdslöshet. Såväl Synsams som Kundens ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning som Kunden erlagt till Synsam för Produkterna fram till dess skadan uppstod utöver utgående dröjsmålsräntor och avgifter. Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 20.2 ska inte gälla om part har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

20.3 Kundens eventuella anspråk mot Synsam med anledning av Abonnemanget ska, för att kunna göras gällande, framställas till Synsam senast tre månader efter att Kunden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådan omständighet som ligger till grund för anspråket.

21. Tillämplig lag och tvist

21.1 Svensk lag ska gälla för detta Abonnemang.

21.2 Eventuell tvist mellan parterna i anledning av Abonnemanget ska i första hand försöka lösas av parterna. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden om nämnden anser sig behörig och tvisten är lämplig för sådan prövning. Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation och inte bindande för någon part. Ytterst avgörs en tvist av svensk allmän domstol.