Integritetspolicy


För Synsam är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Synsams målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Synsams integritetspolicy avser att informera dig om vilken slags information som Synsam samlar in och hur informationen används. Genom att du godkänner integritetspolicyn på Synsam.se i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet vad som anges nedan.

1. Hur Synsam behandlar dina personuppgifter

På Synsam behandlar vi dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter du som kund lämnar eller har lämnat oss eller som vi samlar in på Synsam.se genom cookies för att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund behandlas av Synsam, och i förekommande fall av andra företag i Synsamkoncernen, för de ändamål som anges nedan. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer samt IP-adress.

Synsam Drifts AB (556768-7248) Box 30153, 104 25 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

2. Vad används personuppgifterna till?

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att personuppgifterna läggs in i vårt kundregister och används till, och utgör underlag för, identifikation, marknads- och kundanalyser, kunduppföljning samt utvärdering av tjänster och produkter. Personuppgifterna används även för marknadsföringsändamål såsom exempelvis genom utskick per post, sms och e-post, om du inte begärt spärr för direktmarknadsföring.

På uppdrag av och i vissa fall krav från betalnings- och kreditföretag kommer ditt personnummer även att behandlas i samband med köp.

Du samtycker också till att personuppgifterna, för dessa ändamål, kan komma att lämnas ut till bolag i Synsamkoncernen och andra företag som bolag i Synsamkoncernen samarbetar med.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till bolag som Synsam anlitar för att utföra tjänster som exempelvis tillhandahållande av infrastruktur och IT-tjänster, tillhandahållande av kundtjänster, behandling och analys av marknadsundersökningar och utförande av statistiska analyser.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter (exempelvis för journalhantering enligt Patientdatalagen (PDL) för de kunder som genomgår en synundersökning, se närmare nedan).

3. Hur länge behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån PuL:s krav, vilket bland annat innebär att dina uppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 

4. Rätt att ta del av uppgifter, ändring/korrigering av uppgifter

Enligt PuL har du rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om dina personuppgifter behandlas eller inte. Denna information kan fås genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om information till oss. Begäran skickas till: Synsam Drifts AB, Personuppgiftsansvarig, Box 30153, 104 25 Stockholm. Till samma adress kan även begäran om direktreklamspärr eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift sändas.

Vid förändring av uppgifterna som du lämnat till Synsam, till exempel vid ändring av e-postadress, namn, betalningsuppgifter, ber vi dig informera Synsam om de rätta uppgifterna genom att sända ett e-brev till Synsam, webshop@synsam.com. Till denna adress kan du även meddela om du vill säga upp ditt användarkonto. Begäran om att personuppgifter korrigeras, spärras eller raderas kan göras när som helst.

Om du har motsatt dig att dina uppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring behandlas inte uppgifterna för det ändamålet. Har du lämnat ditt samtycke kan du när som helst meddela oss om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

5. Uppgifter som omfattas av Patientdatalagen

För kunder som gör någon typ av synundersökning hos oss gäller, i tillägg till vad som angetts ovan rörande PuL, även Patientdatalagen (PDL). Informationen nedan avser den behandling av personuppgifter som omfattas av PDL.

På Synsam är vi, enligt PDL, skyldiga att föra en journal för de kunder som gör någon typ av synundersökning hos oss. I journalen antecknar vi exempelvis uppgifter om din identitet, personnummer, väsentliga uppgifter om hälsohistorik, uppgifter om behandling och åtgärder samt uppgift om när och vem som gjort anteckning i journalen.

Enligt lag och förordning kan vi vara skyldiga att lämna ut vissa uppgifter ur journalen, såsom exempelvis för prövning om lämplighet att ha olika typer av körkort.

5.1 Om sekretess

Sekretess gäller för personuppgifter som rör hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Sekretess och behörighetssystem reglerar vem som får tillgång till personuppgifterna. Den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att få ta del av uppgifterna men tystnadsplikt gäller mot andra. Personal får inte ta del av andra uppgifter än de som de i det enskilda fallet behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Enligt PDL ska en journalhandling bevaras minst i 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i journalen. Därefter ska journalen gallras ut.

5.2 Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Personuppgifter som inte anses känsliga utifrån PuL kan även komma att behandlas i vårt kundregister för att utföra underlag för marknads- och kundanalyser, kunduppföljning samt, utvärdering av tjänster och produkter. Detta om du uttryckligen godkänt det, exempelvis i samband med en tidsbokning eller besök hos en optiker.
Personuppgifterna kan då även användas för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Med personuppgifter som inte anses känsliga avses; personuppgifter som inte rör din hälsa, exempelvis namn, adress, e-mail och telefonnummer. Även personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för dessa ändamål kommer då få tillgång till dem. Du kan när som helst begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter för andra ändamål än vad som följer av de lagar och regler som är tillämpliga på vår verksamhet.

5.3 Rätt till skadestånd

Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot PDL, kan Synsam i vissa fall vara skyldiga att ersätta dig för skada eller kränkning av den personliga integriteten.

6. Länkar

Denna policy är endast tillämplig på Synsam.se. Synsam.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Synsam tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i policyn

Synsam förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.