1. Gustaf Öqvist Seimyr.

Dyslexi i blicken

Dyslexi är i regel ärftligt och innebär svårigheter att stava, läsa och koda av ord. Upp-skattningsvis 5–10 procent av Sveriges befolkning är drabbade. Idag saknas dock tydliga riktlinjer för hur barn och ungdomar ska utredas vid misstanke om dyslexi. Det går inte heller att avgöra vilka testmetoder som är tillförlitliga eftersom de inte är vetenskapligt utvärderade.

Det står dock klart att orsakerna till  dyslexi hänger samman med svårigheter  i hjärnans avkodning av språkets ljud-mässiga uppbyggnad, något som avspeglar sig i ögonrörelserna hos dyslektiker vid läsning.

Studerar ögonrörelser

Forskare vid Karolinska Institutet i Stock-holm har utvecklat en metod för att upp-täcka dyslexi hos barn genom att studera deras ögonrörelser. Metoden går ut på att elever får läsa en text på en datorskärm och därefter används avancerad teknik  för att jämföra ögonrörelserna med  tidigare mätningar av andra barn med  och utan dyslexi.

Gustaf Öqvist Seimyr
Gustaf Öqvist Seimyr.

Gustaf Öqvist Seimyr är datorlingvist och forskare i ögonrörelsemätning. Han är även en av grundarna av företaget Lexplore som lanserat den nya metoden.

– Vid läsning så stannar man upp med blicken och avkodar det man läser, det kallas fixation. Sedan förflyttas ögonen till en ny fixationspunkt. Men hos dyslektiker ser man att de här fixationerna blir längre och mindre stabila, och att förflyttningarna blir kortare. Det innebär att dyslektiker oftare går tillbaka i texten, de får läsa mer än andra, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

– Vi använder en särskild kamera, en eye tracker, som har infrarött ljus och registrerar 90 bilder per sekund. På så sätt kan vi följa hur ögonen rör sig, både var  för sig och hur de samverkar.

Upptäcker tidigare

Snittåldern för när man identifierar barn med dyslexi är idag omkring 13 år, men med Lexplores teknik går det att under- söka barn redan när de går i första klass och har börjat läsa. Inklusive förberedelser tar testet bara 3–5 minuter och träffsäker-heten är uppemot 95 procent. Efter genom-förd analys förses skolan med en rapport. En av de stora fördelarna med den nya metoden är att den sparar tid. Elever som visar tecken på dyslexi kan snabbt fångas upp och utredas av en logoped som gör fler tester och ställer en diagnos utifrån sin expertis och erfarenhet. – Vår förhoppning är att elever ska få tidigare och bättre hjälp. Vi ser gärna att testerna görs flera gånger under ett läsår för att se vilka åtgärder som fungerar. Baserat på testresultaten kan vi erbjuda riktlinjer och individanpassade råd, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

– Vi aggregerar dessutom resultaten så att skolor och kommuner kan göra jämförelser för att se var resurserna gör mest nytta.

Hittills har Lexplore genomfört  omkring 50 000 screeningar i Sverige.  Metoden är även anpassad för engelska och nästa steg är tyska och norska.

Artikeln är hämtad ur Synsams rapport Ögonhälsa 2020/21-rapporten

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar