Populära sökningar

Allmänna villkor
Synsam Lifestyle™


Gäller för abonnemang tecknade efter den 26 juni 2024 i samarbete med PayEx

1. ALLMÄNT 

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för Kundens avtal med Synsam Group Sweden AB, 556768-7248, (nedan ”Synsam”) avseende Kundens Synsam Lifestyleavtal. 

1.2 Abonnemanget börjar gälla efter att Synsam mottagit och godkänt Kundens Beställning. 

2. INNEBÖRD AV FÖREKOMMANDE BEGREPP 

2.1 I dessa Allmänna Villkor förekommer begrepp i texten som skrivs med stor begynnelsebokstav. Dessa begrepp har den betydelse som framgår nedan. Betydelsen är densamma oavsett om begreppet skrivs i bestämd eller obestämd form. 

”Abonnemang” eller ”Abonnemanget” betyder det avtal om hyra av glasögon som ingåtts mellan Kunden och Synsam genom undertecknandet av Kundens Beställning. 

”Ai-butik” betyder fysisk butik i Synsamkedjan i Sverige som drivs under varumärket Ai. 

”Aktivitetsglasögon” betyder erbjudande från Synsam om att barn mellan 5-12 år gamla utan kostnad kan få ett par aktivitetsglasögon enligt separata villkor.

”Avtalstiden” betyder den period under vilket detta Abonnemang gäller. 

”Avtalsvillkoren” betyder de avtalsvillkor som gäller för Abonnemanget och som framgår av Beställningen och de Allmänna Villkoren. 

”Allmänna Villkor” betyder dessa Allmänna Villkor med eventuella senare ändringar enligt vad som anges i punkt 19.1 nedan. 

”Beställningen” betyder den av Kunden och Synsam undertecknade beställningsblanketten eller eventuella nya beställningar som görs under Abonnemanget. 

”Bindningstid” betyder den tidsperiod under vilken Abonnemanget inte kan sägas upp till upphörande. 

”Gruppförsäkringen” betyder den obligatoriska gruppförsäkring som Kunden automatiskt och utan extra kostnad ansluts till genom Abonnemanget enligt punkt 12 nedan. 

”Företagsavtal” betyder ett avtal om tillhandahållande av bildskärmsglasögon, synundersökningar m.m. till ett företags medarbetare som ingåtts mellan Synsam och en Kunds arbetsgivare. 

”Kunden” betyder den kund som undertecknat Beställningen. 

”Månadsavgiften” betyder den sammanlagda månadsavgift som vid var tid utgår för de glasögonpar som ingår i Abonnemanget, dvs. summan av Enhetsavgifterna. 

”Enhetsavgift” betyder den del av Månadsavgiften som är hänförlig till respektive enskilt glasögonpar. Enhetsavgiften för varje glasögonpar ska framgå av Beställningen. 

”Regionsbidrag” betyder sådant bidrag (baserat på regler och villkor i respektive region) som gör det möjligt för barn och unga att få ett bidrag för inköp av glasögon via den region där man är folkbokförd.

”Synsam” betyder Synsam Group Sweden AB, Box 30153, 104 25 Stockholm, organisationsnummer 556768-7248. 

”Synsambutik” betyder fysisk butik i Synsamkedjan i Sverige inklusive Ai-butikerna. 

”Synsamkedjan” betyder den koncern i vilken Synsam ingår samt franchisetagare som har franchiseavtal med företag inom koncernen. 

”Linsabonnemang” betyder ett separat avtal om Synsam Lifestyle™ Linsabonnemang mellan Synsam och Kunden avseende prenumeration på kontaktlinser enligt Synsams vid var tid gällande villkor för sådana linsabonnemang. 

”Utlämningsdag” betyder vid nyteckning av Abonnemang den dag ett nytt glasögonpar hämtas ut av Kunden, dock senast 30 dagar efter att Kunden undertecknat Beställningen. Vid byte enligt punkt 8 eller annan åtgärd som innebär att ett nytt par glasögon lämnas ut, är Utlämningsdag den dag det nya glasögonparet hämtas ut av Kunden, dock senast 30 dagar efter att Kunden beställt det nya paret. 

3. HYRA AV GLASÖGON OCH BYTESRÄTT 

3.1 Abonnemanget innebär att Kunden hyr minst tre och högst tio par glasögon av Synsam. I följande fall får dock Kunden hyra minst två par glasögon av Synsam: 

(a) om Kunden har ett Linsabonnemang och har gjort minst en beställning av linser de senaste sex månaderna; eller

(b) om Kunden vid tecknandet av Abonnemang införskaffar ett par bildskärmsglasögon via ett Företagsavtal; eller

(c) om Kunden är mellan 5-12 år gammal och vid tecknandet av Abonnemang införskaffar ett par Aktivitetsglasögon; eller

(d) om Kunden är upp till 19 år gammal och vid tecknandet av Abonnemang genomför ett köp med så kallat regionsbidrag; eller

(e) om Kunden ingår avtalet om Abonnemang i någon av Ai-butikerna.
 

3.2 I samband med Abonnemangets ingående får Kunden prova ut glasögonen. Synsam informerar därefter Kunden snarast när de beställda glasögonen är klara att hämtas ut. Glasögonen hämtas ut av Kunden i den Synsambutik i vilken Beställningen gjorts. De uthämtade glasögonen ägs av Synsamkedjan och hyrs under Avtalstiden av Kunden. 

3.3 Om Kunden inte är nöjd med glasögonen, har Kunden rätt att under 100 dagar från Utlämningsdagen byta glas och bågar utan extra kostnad. Sådant byte kan ske av alla glasögonpar, dock inte av par som erhållits genom olycksgarantin i punkt 11.1 nedan. Varje par får endast bytas en gång. Om Kunden väljer att inom 100-dagarsperioden byta ett av glasögonparen och får ut ett nytt par gäller således bytesrätten inte för det nya paret. Bytesrätten förutsätter att de nya glasen och bågarna är inom samma prisgrupp som de som byts ut. Om Kunden väljer glas eller bågar ur en annan prisgrupp kan Månadsavgiften ändras. Som framgår i punkt 13.1 nedan utgår Månadsavgiften från den första Utlämningsdagen och således under hela 100-dagarsperioden. 

3.4 Kunden har vidare en rätt att under 40 dagar från dagen för den första Beställningen ändra sig och avbryta Abonnemanget. Denna rätt att ändra sig och avbryta Abonnemanget kan endast utnyttjas i den butik där Beställningen gjordes. Kunden ska vid utnyttjande av denna rätt betala för genomförd synundersökning, återlämna eventuella uthämtade glasögon i oskadat skick samt bekräfta avbrytandet av Abonnemanget. För produkt som inte återlämnas i oskadat skick debiteras fullt pris motsvarande det som gällt vid ett kontantköp. Denna rätt att ändra sig och avbryta Abonnemanget gäller endast för den första Beställningen under Abonnemanget. 

4. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 

4.1 Alla glasögon som omfattas av Abonnemanget ägs av Synsamkedjan. 

4.2 Kundens hyra av glasögonen innebär att Kunden har rätt att under Abonnemanget använda glasögonen för sitt normala privata bruk. Kunden får inte överlåta eller hyra ut glasögonen till någon annan. När Abonnemanget upphör ska samtliga glasögon återlämnas till Synsam. Kunden har dock rätt att när Abonnemanget upphör i stället köpa ut ett eller flera av paren. Reglerna om sådant utköp står i punkt 10 nedan. 

4.3 Kunden ansvarar för glasögonen under Avtalstiden. Det åligger Kunden att iaktta normal försiktighet med glasögonen. Om glasögonen går sönder eller kommer bort gäller vad som står i punkt 11 nedan. Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage. 

5. SYNUNDERSÖKNINGAR 

5.1 Om Kunden under Avtalstiden upplever att synen för-ändras har Kunden rätt att genomföra en synundersökning utan extra kostnad, förutsatt att Abonnemanget då inte sagts upp. Sådana undersökningar får göras vid flera tillfällen i valfri Synsambutik i Sverige. 

6. RÄTT TILL FRITT GLASBYTE VID FÖRÄNDRAD SYN 

6.1 Om en ordinarie eller extra synundersökning hos Synsam visar att Kunden behöver byta styrka på glasen ingår kostnadsfritt byte av glas på samtliga glasögonpar som omfattas av Abonnemanget. En förutsättning för ett sådant glasbyte är att bågarna är av sådan typ och i sådant skick att det är möjligt för Synsam att byta glas. Byte till glas i en lägre prisgrupp sker endast om detta motiveras av synundersökningen. 

6.2 Ett glasbyte inom samma prisgrupp enligt punkt 6.1 innebär varken någon förlängning av Bindningstiden, ändring av Månadsavgiften eller att det aktuella glasögonparets Utlämningsdag ändras. Om däremot byte sker till glas inom en annan prisgrupp kan Månadsavgiften ändras. 

7. SERVICE 

7.1 Under Avtalstiden ger Synsam fri service på glasögonen. Fri service innebär hjälp med justering samt utbyte av slitdelar vid behov. Service innefattar inte reparationer därutöver. 

7.2 Om glasögonen skadats så att de behöver repareras gäller det som står i punkt 11 nedan. 

7.3 Kunden har rätt att fyra gånger per år hämta ut ett rengöringskit med det innehåll som Synsam vid var tid ensidigt bestämmer. Det går inte att spara en rätt att hämta ut rengöringskit från ett år till ett annat. Med ”år” ska i denna punkt förstås tolvmånadersperioder räknat från det att samtliga par glasögon enligt den första Beställningen hämtats ut, dock senast 30 dagar efter att Kunden undertecknat Beställningen Abonnemangets tecknande. 

8. BYTE AV GLASÖGON 

8.1 Kunden har rätt att under varje bytesperiod byta ut minst ett par glasögon mot ett par nya glasögon. Bytesperiod definieras i punkt 8.2 nedan. Hur många glasögon som kan bytas under en bytesperiod beror på antalet glasögon i Abonnemanget och framgår i punkterna 8.3-8.5 nedan. 

8.2 Varje bytesperiod pågår under tolv månader. Den första bytesperioden börjar tolv månader från det att samtliga par glasögon enligt den första Beställningen hämtats ut, dock senast 30 dagar efter att Kunden undertecknat Beställningen. Därefter följer löpande nya bytesperioder direkt efter utgången av den föregående bytesperioden. 

8.3 En Kund som har upp till fem glasögon i Abonnemanget kan under en bytesperiod byta ett par glasögon. Om sådan Kund väljer att under en bytesperiod inte utnyttja sin rätt att byta kan Kunden utnyttja bytesrätten under en senare bytesperiod. Dock får kunden byta högst två par glasögon under en och samma bytesperiod. 

8.4 En Kund som har sex, sju eller åtta par glasögon i Abonnemanget kan under en bytesperiod byta upp till två par glasögon. Om sådan Kund väljer att under en bytesperiod inte utnyttja sin rätt att byta kan Kunden utnyttja bytesrätten under en senare bytesperiod. Dock får kunden byta högst fyra par glasögon under en och samma bytesperiod. 

8.5 En kund som har nio eller fler par glasögon i Abonnemanget kan under en bytesperiod byta tre par glasögon. Om sådan Kund väljer att under en bytesperiod inte utnyttja sin rätt att byta kan Kunden utnyttja bytesrätten under en senare bytesperiod. Dock får kunden byta högst sex par glasögon under en och samma bytesperiod. 

8.6 Vid varje byte enligt punkt 8.1-8.5 ovan förlängs Bind-ningstiden med tolv månader för varje par glasögon som byts. Om Kunden vid ett tillfälle byter två eller fler par glasögon förlängs Bindningstiden med 24 månader. Efter ett byte kan dock den resterande Bindningstiden som längst uppgå till en period om 24 månader. Om Bindningstiden upphört vid tidpunkten för bytet inleds en ny Bindningstid med motsvarande perioder. Den nya Bindningstiden räknas då från den dag det nya paret/paren hämtas ut, dock senast från den 30:e dagen efter Kundens Beställning av bytet. Månadsavgiften kan vid byte ändras beroende bland annat på vilken typ av nya glasögon som Kunden vill byta till. 

8.7 Byte kan göras i valfri Synsambutik i Sverige. Kunden informeras då om den nya Bindningstiden och eventuell ny Månadsavgift som bytet innebär. För att genomföra bytet måste Kunden godkänna den förlängda eller nya Bindningstiden och den nya Månadsavgiften. De nya glasögonen hämtas ut av Kunden i den Synsambutik som hanterar bytet. Vid byte av glasögon ska Kunden återlämna det par som Kunden vill byta. Återlämnandet ska ske senast i samband med att det nya paret hämtas ut. Återlämnade glasögon ska vara i godtagbart skick. Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage. 

9. FÖRÄNDRING AV ANTALET PRODUKTER 

9.1 Kunden har rätt att när som helst under Avtalstiden hyra ytterligare ett eller flera par glasögon. En sådan beställning kan göras i valfri Synsambutik. Hyra av ytterligare glasögon innebär att Månadsavgiften förändras. Bindningstiden förlängs med tolv månader om beställningen görs när det är mindre än tolv månader kvar av pågående Bindningstid. Om Bindningstiden upphört påbörjas en ny Bindningstid om tolv månader. Vid beställning av ytterligare glasögonpar ska Kunden godkänna både den förändrade Månadsavgiften och den nya Bindningstiden. 

9.2 Kunden har vidare i vissa fall rätt att, i samband med varje byte enligt punkt 8 ovan, minska antalet glasögon som omfattas av Abonnemanget med ett par glasögon. Den rätten gäller i följande fall: 

(a) om Kundens abonnemang omfattar minst fyra par glasögon; eller 

(b) om Kundens Abonnemang omfattar tre par glasögon och Kunden vid bytet har eller tecknar ett Linsabonnemang och har gjort minst en beställning av linser de senaste sex månaderna; eller 

(c) om Kundens Abonnemang omfattar tre par glasögon och Kundens Abonnemang från början omfattade två par glasögon enligt punkt 3.1 (a)-(c) ovan. 

9.3 Rätten att minska antalet glasögon kan endast utnyttjas direkt i butiken i samband med att ett byte beställs. Rätten att minska antalet glasögon i Abonnemanget kan inte sparas eller på annat sätt utnyttjas vid senare tillfälle. Inte heller kan en minskning avse nya glasögon som erhålls vid det aktuella bytet. Kunden kan antingen återlämna eller köpa ut det glasögonpar som ska utgå ur Abonnemanget. Priset vid utköp beräknas enligt punkt 10 nedan. Om i stället glasögonen återlämnas ska återlämnandet ske samtidigt med att bytet beställs. Återlämnade glasögon ska vara i godtagbart skick. Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage. Månadsavgiften reduceras vid en minskning av antalet glasögon med Enhetsavgiften för det återlämnade paret glasögon. 

10. UTKÖP AV GLASÖGON 

10.1 Vid byte av glasögon enligt punkt 8 eller minskning av antalet hyrda glasögon enligt punkt 9.2 ovan har Kunden alltid rätt att köpa ut det berörda glasögonparet i stället för att återlämna det. 

10.2 Priset för glasögon som köps ut av Kunden beräknas enligt följande. 

(a) Om minst 36 månader har förflutit sedan Utlämningsdagen för det aktuella glasögonparet är utköpspriset alltid Enhetsavgiften för det aktuella paret. 

(b) Om färre än 36 månader har förflutit sedan Utlämningsdagen för det aktuella paret ska utköpspriset beräknas enligt följande formel: 

- 36 minus det antal månader som förflutit sedan Utlämningsdagen; multiplicerat med 

- En Enhetsavgift; plus 

- En Enhetsavgift 

Exempel: Om en Kund byter ett par glasögon efter 24 månader och det aktuella paret har en Enhetsavgift på 100 kronor blir utköpspriset 1.300 kronor ((36 – 24) x 100 + 100 = 1.300). 

10.3 Glasögon som Kunden köper enligt ovan säljs i befintligt skick. Observera att utköpta glasögon inte omfattas av Abonnemanget. Rätten till service, glasbyte, reparation med mera gäller alltså inte för utköpta glasögon. 

11. OM GLASÖGON GÅR SÖNDER ELLER FÖRKOMMER 

11.1 För varje glasögonpar inom Abonnemanget gäller en olycksgaranti under 12 månader från respektive Utlämnings-dag. Garantin innebär att Synsam kostnadsfritt reparerar eller byter ut bågar och/eller glas om glasögonen skadats utan att Kunden varit grovt oaktsam eller agerat uppsåtligt. Startdagen för denna olycksgaranti räknas alltid från Utlämningsdagen för det ursprungliga glasögonparet i det fall Kunden fått ett nytt par genom olycksgarantin, Gruppförsäkringen eller annat förlustärende enligt denna punkt 11. 

11.2 Om glasögonen skadas efter olycksgarantiperioden kan skadan ersättas inom ramen för Gruppförsäkringen under en ytterligare period om 24 månader. Efter den perioden, eller om Gruppförsäkringen av annat skäl inte gäller, får Kunden betala ordinarie pris för eventuell reparation. 

11.3 Om Kunden inom 36 månader från respektive Utlämningsdag tappar bort sina glasögon eller om glasögonen på annat sätt förkommer (till exempel blir stulna), kan glasögonen ersättas inom ramen för Gruppförsäkringen. Efter den perioden, eller om Gruppförsäkringen av något skäl inte gäller, måste Kunden ersätta Synsam. Kunden får då betala ett belopp motsvarande det som hade gällt om glasögonen köpts ut av Kunden. Beloppet beräknas av Synsam per den dag förlustanmälan inkommer på det sätt som framgår i punkt 10 ovan. 

11.4 Om Kunden ersatt Synsam enligt punkt 11.3 ovan får Kunden ett nytt par glasögon motsvarande det par som förlorats. Om produkten utgått ur Synsams sortiment eller av annat skäl inte är tillgänglig ska Kunden få en produkt som enligt Synsams bedömning är väsentligen likartad. Varken Bindningstiden eller Månadsavgiften förändras vid sådant utbyte. 

12. GRUPPFÖRSÄKRINGEN 

12.1 Kunden ansluts automatiskt genom Abonnemanget till Gruppförsäkringen utan extra kostnad. Gruppförsäkringen innebär ett utökat skydd om glasögon skadas eller förkommer under en period om 36 månader från respektive Utlämningsdag. Den närmare omfattningen av Gruppförsäkringen framgår av försäkringsvillkoren, Bilaga.

12.2 Försäkringsgivare för Gruppförsäkringen är Solid Försäkringsaktiebolag. 

13. MÅNADSAVGIFT OCH BETALNING 

13.1 Den Månadsavgift som Kunden ska betala framgår av Beställningen. Som framgått ovan kan Månadsavgiften förändras med Kundens godkännande vid t.ex. årligt byte eller förändring av det antal glasögon som ingår i Abonnemanget. Månadsavgiften utgår från den första Utlämningsdagen, dock i förekommande fall med avdrag för Enhetspriset för glasögon för vilka Utlämningsdagen ännu inte inträtt. 

13.2 Synsams fordringar på Kunden under Bindningstiden har överlåtits till PayEx Sverige AB. Överlåtelsen innebär att PayEx övertar alla Synsams ur fordringarna härflytande rättigheter mot Kunden. Betalning av fordran under Bindningstiden kan därför med befriande verkan endast ske till PayEx Sverige AB enligt vad som framgår av respektive avisering. 

13.3 Månadsavgiften förfaller till betalning i slutet av respektive månad. Betalning ska ha skett senast på förfallodagen. Om Kund väljer pappersavi som betalningsmetod (och inte autogiro, e-faktura eller Kivra) kan en aviseringsavgift utgå. Om betalning inte sker till förfallodagen ska Kund betala dröjsmålsränta på förfallet belopp fr.o.m. dagen efter förfallodagen beräknat med en räntesats enligt 6 § Räntelagen, samt betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och för inkassokrav med de belopp som anges i § 4 i lag Inkassolagen (eller motsvarande lag/förordning som ersätter denna).

13.4 Om betalning sker via autogiro gäller medgivande-blankettens villkor. 

13.5 Om Kunden under den senaste 36-månadersperioden av Avtalstiden inte har (i) genomfört något byte av glasögon, (ii) gjort några kompletterande Beställningar, eller (iii) genomfört något glasbyte enligt punkt 6 ovan, kan därefter Månadsavgiften under viss tid rabatteras efter beslut av Synsam. Sådan rabatt kan även erhållas viss tid efter att nya eller ändrade Bindningstider löpt ut. Eventuell utgående rabatt, storleken på den samt den period under vilken rabatten utgår bestäms ensidigt av Synsam och baseras bland annat på de hyrda glasögonens ålder, skadehistorik samt betalningshistorik. Erhållen rabatt upphör normalt om Kunden därefter genomför någon av åtgärderna i (i)-(iii) ovan. 

13.6 Om Kunden önskar göra ett byte enligt punkt 8 ovan, öka antalet hyrda glasögon enligt punkt 9 ovan eller vidta annan åtgärd som innebär en höjd Månadsavgift eller en ny eller förlängd Bindningstid har Synsam rätt att göra en förnyad kreditkontroll. Om Kunden inte godkänns vid sådan kontroll har Synsam rätt att neka Kunden att genomföra åtgärden. 

14. BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. 

14.1 Abonnemanget är bindande från dagen för Kundens underskrift av den första Beställningen. Därefter löper Abonnemanget med en Bindningstid som upphör 24 månader från den dag samtliga par glasögon i Abonnemanget hämtats ut, dock senast från den 30:e dagen efter att Kunden undertecknat Beställningen. Kunden har dock en rätt att ändra sig och avbryta Abonnemanget under en 40-dagarsperiod räknat från den första Beställningen enligt vad som anges i punkt 3.4 ovan.

14.2 Om Abonnemanget inte sagts upp senast 30 dagar före Bindningstidens utgång fortsätter Abonnemanget efter Bindningstiden att gälla tills vidare med 30 dagars uppsägningstid. 

14.3 Bindningstiden förlängs normalt vid byte av glasögon. Om glasögonbyte sker efter att Bindningstiden gått ut kommer normalt en ny Bindningstid börja gälla. Bindningstiden kan också förlängas vid kompletterande Beställningar. Vid glasögonbyte eller kompletteringar informeras Kunden alltid av Synsam om den förlängda eller nya Bindningstiden. Kunden måste godkänna den förlängda eller nya Bindningstiden för att den ska börja gälla. 

15. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING 

15.1 Kundens uppsägning av Abonnemanget kan göras via post till Synsam på den adress som står i punkt 2.1 ovan. Uppsägning kan också göras via telefon eller e-post till Syn-sams kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice framgår på Synsams hemsida. Kunden har dessutom rätt att säga upp Abonnemanget i någon av Synsams butiker i Sverige och där skriftligen bekräfta en uppsägning. Vid utnyttjande av rätt att ändra sig och avbryta abonnemanget i punkt 3.4 gäller dock det som står i punkt 3.4. 

15.2 Om Kunden inte betalat en förfallen Månadsavgift är Synsam inte skyldigt att utföra de tjänster som följer av Abonnemanget. Under sådan period är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet. 

15.3 Om Kunden trots påminnelse inte betalat förfallen Månadsavgift och dröjsmålet pågått i mer än 30 dagar har Synsam rätt att säga upp Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan. Synsam har också rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden på annat sätt väsentligt brutit mot Avtalsvillkoren och inte vidtagit rättelse ovan på inom 30 dagar från skriftlig erinran. Om Abonnemanget sägs upp i förtid av Synsam ska samtliga glasögon återlämnas och samtliga förfallna Månadsavgifter, dröjsmålsräntor och avgifter betalas. Synsam har därutöver rätt till ersättning med ett belopp motsvarande återstående Månadsavgifter för eventuell återstående Bindningstid. 

15.4 Kunden har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande om Synsam väsentligen brutit mot Avtalsvillkoren och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftlig erinran. Vid sådan uppsägning har Kunden rätt till kompensation för sin direkta verifierbara kostnad. 

15.5 Om den Synsambutik som Kunden gjort Beställningen i upphör och det inte finns annan Synsambutik inom Kundens kommun eller i rimlig närhet, har Kunden rätt att säga upp Abonnemanget i förtid med tre månaders uppsägningstid. 

15.6 Synsam ska vidare ha rätt att säga upp Abonnemanget efter 48 månader med tre månaders uppsägningstid. Vid sådan uppsägning ska äganderätten till samtliga av Kunden hyrda glasögon övergå till Kunden vid Avtalstidens utgång utan ytterligare ersättning förutsatt att samtliga Månadsavgifter är betalda. Det som står i punkt 16 gäller inte vid sådan uppsägning från Synsams sida. 

16. VID ABONNEMANGETS UPPHÖRANDE 

16.1 Om Abonnemanget upphör efter utnyttjande av rätten att ändra sig i punkt 3.4 gäller det som står i punkt 3.4. Bestämmelserna i punkterna 16.2 – 16.6 gäller således inte vid utnyttjande av rätten att ändra sig enligt punkt 3.4.

16.2 Kunden ska återlämna samtliga uthämtade glasögon senast den dag då Abonnemanget upphör, oavsett skälet till upphörandet och oavsett om Kunden eller Synsam sagt upp Abonnemanget. Kunden har dock rätt att i stället köpa ut ett eller flera av glasögonparen. 

16.3 Återlämnade glasögon ska vara i godtagbart skick. Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage. Återlämnandet kan ske till valfri Synsambutik i Sverige. 

16.4 Om Kunden väljer att köpa ut ett eller flera par glasögon ska priset beräknas enligt punkt 10.2 ovan. Om glasögon kommit bort eller om de av annat skäl inte kan återlämnas av Kunden, är Kunden skyldig att betala ersättning till Synsam med samma belopp som om de icke återlämnade glasögonen köpts ut. 

16.5 Om Kunden inte senast den dag Abonnemanget upphört återlämnat eller köpt ut samtliga glasögon utgår en förseningsavgift. Förseningsavgiften uppgår till 1/30-del av Enhetsavgiften per dag för icke återlämnade/utköpta glasögon. Maximalt utgår förseningsavgiften under 60 dagar. Om samtliga par glasögon inte är återlämnade eller utköpta senast 60 dagar från Abonnemangets upphörande debiterar Synsam Kunden en avslutsavgift motsvarande utköpspriset enligt punkt 16.4 för de glasögon som inte återlämnats. 

16.6 Om Kunden sagt upp Abonnemanget till upphörande inom 36 månader från den första Utlämningsdagen kan Synsam vägra Kunden att teckna nytt Synsam Lifestyleavtal med Synsam under upp till tolv månader från upphörandet av det tidigare Abonnemanget. 

17. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

17.1 Kunden är införstådd med den personuppgiftsbehandling som framgår nedan. 

17.2 Synsam samlar in personuppgifter om Kunden som 

(i) denne lämnar om sig själv när Abonnemanget tecknas; 

(ii) genereras under Avtalstiden gäller och som anknyter till detta, eller; 

(iii) inhämtas på annat sätt av Synsam. 

17.3 De personuppgifter som avses i punkt 17.2 är Kundens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, bankkontouppgifter i de fall Kunden använder autogiro, köp-, betalnings- och servicehistorik och andra sådana data samt uppgifter om synstatus, behov av synkorrigering och bedömningar i anslutning till dessa. 

17.4 Ändamålen för behandlingen av de personuppgifter som anges i punkterna 17.2 och 17.3 är 

(i) administration och fullgörelse av Abonnemanget; 

(ii) marknadsföringsändamål innefattande direktreklam via exempelvis e-post, SMS eller MMS; 

(iii) affärs- och produktutveckling, marknads- och kundanalyser samt utvärdering av tjänster och produkter; 

(iv) individuella erbjudanden, kundservice samt framtagande av avidentifierad kundstatistik; 

(v) insamling, behandling och publicering av kundutlåtanden, omdömen och marknadsundersökningar, samt 

(vi) rådgivning avseende behandling och korrigering av synfel. 

17.5 Synsams personuppgiftsbehandling pågår under Avtalstiden och under en tid av ett (1) år därefter. I de fall lag eller annan föreskrift så anger kan vissa personuppgifter behandlas under den längre tid som stadgas i sådan författning. 

17.6 Synsam grundar sin rätt till personuppgiftsbehandlingen på Kundens samtycke enligt dessa Allmänna Villkor, behovet av att fullgöra Abonnemanget, Synsams rättsliga förpliktelser samt en intresseavvägning. 

17.7 Kunden samtycker till insamling och användning av uppgifter om Kundens synstatus, behov av synkorrigering och bedömningar i anslutning till dessa för ändamålet att leverera produkter samt föreslå anpassningar och ge råd avseende behandling och korrigering av Kundens synfel samt Synsams användning av personuppgifter för att marknadsföra varor och tjänster till Kunden. Kunden kan återta samtycket genom meddelande till Synsams kundtjänst, se punkten 17.10. 

17.8 Synsam är personuppgiftsansvarigt för personuppgiftsbehandlingen ovan. Synsam kan komma att delge Kundens personuppgifter till andra företag inom Synsamkoncernen för behandling inom de ramar som anges ovan. Dessutom kan personuppgifter om Kunden komma att delges företag inom och utanför EU/EES (s k tredjeland) som koncernen samarbetar med inom ramen för Synsam Lifestyle såsom Klarna Bank AB, Solid Försäkringsaktiebolag, Svea Ekonomi AB (publ), PayEx Sverige AB eller företag i dessa bolags koncern för de ändamål som förtecknas i punkt 17.4 (i). 

17.9 Kunden har rätt att, på begäran, kostnadsfritt få information om pågående personuppgiftsbehandling. En sådan begäran bör göras skriftligen och undertecknas av Kunden. Kunden kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som inte behandlats i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning rättas, blockeras eller raderas samt att motsätta sig behandling för marknadsföringsändamål. 

17.10 Frågor om personuppgiftsbehandlingen, begäran om rättelse eller registerutdrag etc. bör riktas till Synsams kundtjänst genom e-post till lifestyle@synsam.com eller på telefon +46 8 619 28 80. Tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige är Datainspektionen. 

18. VÅRDNADSHAVARES SAMTYCKE OCH BETALNINGSANSVAR 

18.1 Om Kunden är under 18 år krävs att en av Kundens vårdnadshavare samtycker till att Kunden ingår Abonnemanget och accepterar att bli betalningsansvarig medavtalspart i Abonnemanget. Vårdnadshavaren ska i så fall underteckna Beställningen såsom medavtalspart och det där angivna samtycket.

18.2 Att vårdnadshavare blir medavtalspart i Abonnemanget innebär bland annat att vårdnadshavaren, i Kundens ställe, åtar sig fullt betalningsansvar för samtliga betalningar som Kunden ska erlägga under Abonnemanget. Synsam ska därigenom inte ha någon rätt att kräva Kunden på någon betalning under Abonnemanget även om vårdnadshavaren inte skulle fullgöra sin betalningsskyldighet. Det som står i punkterna 13, 15 och 16 ovan om Kundens betalningsskyldighet m m ska i dessa fall, i tillämpliga delar, i stället gälla för vårdnadshavarens betalningsskyldighet m m. Dessa allmänna villkor ska också i övrigt i tillämpliga delar gälla för vårdnadshavaren. För behandling av personuppgifter om vårdnadshavaren hänvisas till punkt 17.10 ovan.

18.3 Att vårdnadshavare blir medavtalspart i Abonnemanget innebär även att 

(i) vårdnadshavaren har rätt att ensam säga upp Abonnemanget i enlighet med punkt 14 och 15 ovan;

(ii) vårdnadshavarens samtycke krävs för att Kunden ska ha rätt att vidta byte enligt punkt 8 ovan eller annan åtgärd som innebär en ökning av Månadsavgiften eller förlängning av bindningstiden; samt att

(iii) vårdnadshavarens samtycke krävs för beslut om utköp av glasögon vid Abonnemangets upphörande.

18.4 Efter att en Kund fyllt 18 år får Kunden och vårdnadshavaren gemensamt ansöka om att Abonnemanget ska övergå endast till Kunden.

19. ÄNDRING OCH ÖVERLÅTELSE 

19.1 Synsam har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring får verkan 30 dagar efter att ändringen publicerats på Synsams hemsida (www.synsam.se). För Abonnemang som gäller med Bindningstid får ändringen verkan först från det att Bindningstiden upphört eller att ny Bindningstid överenskommits. Ändringar som endast innebär smärre justeringar, förbättringar för Kunden eller som beror på nya eller ändrade författningar, myndighetsbeslut, ändrade skatter eller avgifter eller liknande utanför Synsams kontroll blir dock gällande även för Abonnemang med Bindningstid.

19.2 Synsam har rätt att överlåta Abonnemanget helt eller delvis till annat bolag i Synsams koncern. Synsam får även överlåta Abonnemanget till tredje man om det finns befogad anledning att utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser enligt Abonnemanget. Synsam kan alltid överlåta sin rätt till betalning under Abonnemanget till tredje man. Vid överlåtelse ska Kunden alltid informeras. 

19.3 Kunden får inte överlåta Abonnemanget till annan utan Synsams föregående skriftliga samtycke. 

20. ÖVRIGT 

20.1 Om Synsam förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Abonnemanget på grund av en omständighet utanför Synsams kontroll (force majeure) ska Synsam vara fri från ansvar under den tid som hindret kvarstår. Om hindret föreligger under längre tid än tre månader har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemanget. Vid sådan uppsägning ska punkt 16 ovan gälla. Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan uppsägning. 

20.2 Synsams ansvar under Abonnemanget är begränsat till direkta skador som förorsakats av Synsams vårdslöshet. Såväl Synsams som Kundens ansvar är begränsat till ett belopp om högst 36 Månadsavgifter utöver utgående dröjsmålsräntor och avgifter. Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 20.2 ska inte gälla om part har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 

20.3 Kundens eventuella anspråk mot Synsam med anledning av Abonnemanget ska, för att kunna göras gällande, framställas till Synsam senast tre månader efter att Kunden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådan omständighet som ligger till grund för anspråket. 

20.4 Om Kunden avlider under Avtalstiden gäller, trots det som står ovan, följande. Om dödsboet begär att Abonnemanget ska avslutas och styrker dödsfallet genom dödsfallsintyg från Skatteverket samt återlämnar de glasögon som omfattas av Abonnemanget, avslutas Abonnemanget från och med utgången av eventuell återstående Bindningstid. Om ingen Bindningstid återstår avslutas Abonnemanget vid nästkommande månadsskifte. I samtliga fall åligger det dödsboet att betala eventuella utestående obetalda Månadsavgifter fram till att Abonnemanget avslutas. 

20.5 Eventuell rabattering av månadsavgiften som framgår på kundens avtal är alltid hänförliga till produkterna i abonnemanget, andra komponenter i abonnemanget som exempelvis synundersökning rabatteras ej.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

21.1 Svensk lag ska gälla för detta Abonnemang. 

21.2 Eventuell tvist mellan parterna i anledning av Abonne-manget ska i första hand försöka lösas av parterna. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden om nämnden anser sig behörig och tvisten är lämplig för sådan prövning. Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation och inte bindande för någon part. Ytterst avgörs en tvist av svensk allmän domstol.

Synsam försäkring
för- och efterköpsinformation


Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den inte återger de fullständiga försäkringsvillkoren.

 

 

OM FÖRSÄKRINGEN 

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som person som uppfyller förutsättningarna nedan automatiskt ansluts till. 

Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal mellan Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr. 516401-8482 (”Solid Försäkring”) och Synsam Group Sweden AB, org.nr. 556768- 7248 (”Synsam”). Solid Försäkring är försäkringsgivare. Försäkringstagare och gruppföreträdare är Synsam. 

Försäkringen gäller för dig som privatperson som tecknar ett Synsam Lifestyle™ avtal under gruppförsäkringsavtalstiden och som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Norden. 

Viktiga begränsningar i försäkringen framgår nedan under ”Viktiga begränsningar”. Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi dig fråga oss genom att ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113. 

De fullständiga försäkringsvillkoren följer direkt efter denna information. 

OMFATTNING 

Försäkringen gäller för glasögon som hyrs ut av Synsam till dig inom ramen för Synsam Lifestyle™. Under en inledande period om tolv månader från den dag du hämtar dina glasögon ersätter försäkringen stöld och förlust av glasögonen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse, även kallat förlustgaranti. 

Efter att den inledande perioden om tolv månader löpt ut ersätter försäkringen i enlighet med förlustgarantin ovan samt skador som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse s.k. allriskskador. Om du erhåller ett par nya glasögon genom att utnyttja ordinarie bytesrätt eller möjligheten att ta ut nya kompletterande glasögon i enlighet med ditt Synsam Lifestyle™ omfattas de nya paren glasögon av samma försäkringsskydd som ovan. 

FÖRSÄKRINGSTID OCH FÖRNYELSE 

Försäkringstiden räknas separat per par glasögon och gäller från och med varje glasögonpars utlämningsdag och under en period om maximalt 36 månader, dock längst till den dag ditt Synsam Lifestyle™ upphör. Försäkringen upphör då att gälla utan föregående uppsägning. 

ERSÄTTNING 

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad (s.k. delskada) hos Synsam upp till glasögonens återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Om reparation inte kan utföras inom sådan kostnad (s.k. totalskada) kan istället en motsvarande produkt ur Synsams sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid Försäkring och Synsam har rätt att avgöra om det skadade glasögonparet skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. 

Reparation eller utbyte av glasögonen kan bara ske hos Synsam. Kontantersättning utgår inte. 

För det fall ersättning lämnas med ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten. 

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR 

Försäkringen ersätter inte: 

- skada eller fel som kan ersättas enligt olycks- eller produktgaranti, 

- skador av mindre art som inte påverkar Produktens användbarhet, exempelvis repor och märken, skada som uppstår då Produkten lämnas in hos verkstad eller annan optiker för bearbetning, reparation eller rengöring och Synsam eller Solid Försäkring inte har anvisat dig dit. 

Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga villkoren. 

SJÄLVRISK 

Delskada 

Självrisken vid delskada är ett belopp om tre (3) enhetsavgifter för det skadade glasögonparet, dock högst ett belopp motsvarande reparationskostnaden upp till maximalt 1.500 kr. Med ”enhetsavgift” avses i denna information enhetsavgiften för det enskilda glasögonparet enligt ditt Synsam Lifestyle™ avtal. 

Totalskada 

Självrisken vid totalskada är ett belopp motsvarande sex (6) enhetsavgifter för det skadade glasögonparet upp till maximalt 1.500 kr. 

Stöld/förlust 

Självrisken vid förlust eller stöld är ett belopp motsvarande sex (6) enhetsavgifter för den stulna/förlorade Produkten upp till maximalt 1.500 kr. 

AKTSAMHETSKRAV 

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet kan ersättningen nedsättningsprövas efter vad som är skäligt alternativt utebli beroende på hur du 

har agerat eller underlåtit att agera. Exempelvis får Produkten inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt. 

Tillverkarens bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt rekommendationer ska följas. 

VID SKADA 

Anspråk under försäkringen ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas eller lämnas till den Synsambutik där abonnemanget ingåtts. I samband därmed ska du tillhandahålla Synsam de handlingar som Synsam eller Solid Försäkring vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten under försäkringen. Du ska också ge Synsam eller Solid Försäkring fullmakt att inhämta uppgifter som Synsam eller Solid Försäkring vid varje tid anser sig behöva inhämta. 

Till skadeanmälan ska det lämnas: 

- ditt Synsam Lifestyle™-avtal, 

- andra handlingar eller uppgifter som behövs för bedömningen av skadan. 

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan eller i de uppgifter som lämnas till Synsam. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Solid Försäkring hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lager och regler. För information om behandlingen av dina personuppgifter, för vilka ändamål behandlingen sker och dina rättigheter se p. 14 i försäkringsvillkoren. 

Vid frågor om behandlingen, vänligen kontakta Solid Försäkring: 

Dataskyddsombud Solid Försäkring 

Telefon: 042-38 21 00 

E-post: DPO@solidab.se 

Adress: Solid Försäkring, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg 

FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION 

Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. 

Det är viktigt att du läser informationen. Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den ej återger de fullständiga försäkringsvillkoren. 

FULLSTÄNDIGA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 

För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ringa Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller mejla till kunder@solidab.se. 

Du hittar även villkor på www.synsam.se eller ringa Synsams kundservice på telefon 08-400 504 50. 

OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. 

Skicka eventuella skriftliga klagomål via e-post till klagomålsansvarig på Solid Försäkring på adress 

klagomal@solidab.se eller med post till Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. 

Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd. 

Om du inte godtar Solid Försäkringsbeslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande: 

- Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm 

- Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol. 

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till: 

- Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket. 

- Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information. 

FÖRSÄKRINGSGIVARE 

Solid Försäkringsaktiebolag Org. nr. 516401-8482, Box 22068, 250 22 Helsingborg Webbplats: www.solidab.se 

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. 

HAR DU FRÅGOR? 

Kontakta gärna Solids kundservice på telefon 0771-113 113 (mån–fre 08.00–18.00) eller via e-post till kunder@solidab.se

Synsam försäkring fullständiga villkor


Ingår alltid vid tecknande av Synsam Lifestyle™

1. DEFINITIONER 

Med “Kund“ avses fysisk person som tecknat ett Synsam Lifestyle™ avtal med Synsam. 

Med “Försäkringstagare“ avses Synsam. 

Med “den Försäkrade“ avses Kund som tecknat ett Synsam Lifestyle™ med Synsam och som uppfyller kraven för att omfattas av denna försäkring. 

Med “Enhetsavgift“ avses enhetsavgiften för det enskilda glasögonparet i Kundens Synsam Lifestyle™ avtal. 

Med “Produkt“ avses glasögon som hyrs ut av Synsam till den Försäkrade inom ramen för ett Synsam Lifestyle™. 

Med “Synsam Lifestyle™“ avses ett sådant avtal om hyra av glasögon och eventuellt andra produkter som Synsam vid var tid erbjuder till konsumenter i Sverige. 

Med “Utlämningsdag“ avses den dag som ny Produkt lämnats ut till Kund i den mening som avses i de vid var tid gällande allmänna villkoren för Synsam Lifestyle™. 

2. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR 

Solid Försäkring har ingått ett gruppförsäkringsavtal med Synsam om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av gruppförsäkringsavtalet och därmed erhåller denna försäkring: 

a) Kund som tecknat ett Synsam Lifestyle™ under gruppförsäkringsavtalstiden. 

b) Kund som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Norden. 

Försäkringen gäller till förmån för Kund som uppfyller förutsättningarna i punkterna a) och b) ovan. Försäkringen gäller endast för den Försäkrade i dennes egenskap av privatperson. 

3. OMFATTNING 

Under en inledande period om 12 månader från Utlämningsdagen ersätter försäkringen stöld och förlust av Produkt som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse, även kallat förlustgaranti. Efter att den inledande perioden om 12 månader löpt ut ersätter försäkringen skador (s.k. allriskskador) som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse och som inträffar under försäkringstiden. Med skada avses även stöld eller förlust. 

Om Kund erhåller en ny Produkt genom att utnyttja ordinarie bytesrätt eller möjligheten att ta ut ny kompletterande Produkt i enlighet med de allmänna villkoren för Synsam Lifestyle™, omfattas den nya Produkten av samma försäkringsskydd som ovan. 

Försäkringen ersätter inte: 

a) skada eller fel som kan ersättas enligt olycks- eller produktgaranti 

b) skador av mindre art som inte påverkar Produktens användbarhet, exempelvis repor och märken,

c) skada genom slitage eller vanvård, 

d) skada som uppstår då Produkten lämnats in hos verkstad eller annan optiker för bearbetning, reparation eller rengöring och Synsam eller Solid inte har anvisat den Försäkrade dit. 

4. FÖRSÄKRINGSTID 

Försäkringstiden räknas separat per Produkt och gäller från och med Produktens Utlämningsdag och under en period om maximalt 36 månader, dock längst till den dag Kundens Synsam Lifestyle™ upphör. Försäkringen upphör då att gälla utan föregående uppsägning. 

5. ERSÄTTNING 

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad (s.k. delskada) hos Synsam upp till Produktens återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. 

Om reparation inte kan utföras inom sådan kostnad (s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur Synsams sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid och Synsam har rätt att avgöra om skadad Produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Reparation eller utbyte av Produkt kan bara ske hos Synsam. 

Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut, dock att Utlämningsdagen ska räknas från Utlämningsdagen för den skadade Produkten. 

Reparation av skadad Produkt vid delskada får inte ske hos annan aktör än Synsam. Utförs ändå reparation på skadad Produkt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad eller optiker än den som Solid Försäkring eller Synsam anvisar uteblir ersättning helt. 

6. SJÄLVRISK 

Delskada 

Självrisken vid delskada är ett belopp motsvarande tre (3) Enhetsavgifter för den skadade Produkten, dock högst ett belopp motsvarande reparationskostnaden upp till maximalt 1 500 kr. 

Totalskada 

Självrisken vid totalskada är ett belopp motsvarande sex (6) Enhetsavgifter för den skadade Produkten upp till maximalt 1 500 kr. 

Stöld/förlust 

Självrisken vid förlust eller stöld är ett belopp motsvarande sex (6) Enhetsavgifter för den stulna/förlorade Produkten upp till maximalt 1 500 kr. 

7. AKTSAMHETSKRAV 

För att ersättning ska lämnas krävs det att den Försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet kan ersättningen nedsättningsprövas efter vad som är skäligt alternativt utebli beroende på hur du har agerat eller underlåtit att agera. 

Exempelvis får Produkten inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt. 

Tillverkarens bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt rekommendationer ska följas. 

8. SKADEANMÄLAN 

Anspråk under försäkringen ska snarast möjligt efter inträffad skada lämnas till den Synsambutik där abonnemanget ingåtts. I samband därmed ska den Försäkrade tillhandahålla Synsam de handlingar Solid Försäkring och Synsam vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den Försäkrade ska också ge Synsam eller Solid Försäkring fullmakt att inhämta uppgifter som Synsam eller Solid Försäkring kan tänkas behöva inhämta. 

Till skadeanmälan ska bifogas: 

a) Kundens Synsam Lifestyle™-avtal, 

b) andra handlingar eller uppgifter som behövs för bedömningen av skadan. 

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan eller i de uppgifter som lämnas till Synsam. Skadereglering slutförs inom 30 dagar efter det att den Försäkrade fullgjort det som åligger denne. 

Om den Försäkrade i samband med skadeanmälan lämnat oriktiga uppgifter, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan ersättningen sättas ned eller utebli. 

9. ÖVERLÅTELSE 

Den Försäkrade får inte utan Solid Försäkrings samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen. 

10. PRESKRIPTION 

För att ha rätt till ersättning måste talan väckas inom tio (10) år från tidpunkten när det förhållande som enligt Försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråket är anmält till Synsam eller Solid Försäkring inom den tid som anges i första meningen, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att Solid har förklarat att Solid tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt det nu sagda, går rätten till försäkringsskydd förlorad. 

11. FORCE MAJEURE 

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Som force majeure händelse räknas ej lockout om Solid Försäkring självt vidtar sådan konfliktåtgärd. 

12. DUBBELFÖRSÄKRING OCH ÅTERKRAVSRÄTT 

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan försäkring kan den Försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som den Försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring. 

13. TILLÄMPLIG LAG 

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäk-ringsvillkoren gäller bland annat vad som stadgas i försäk-ringsavtalslagen (2005:104). 

14. SOLID FÖRSÄKRINGS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

För behandlingen av dina personuppgifter inom ramen försäkringen är Solid Försäkringsaktiebolag (516401-8482) (”Solid Försäkring”) personuppgiftsansvarig. 

Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. 

14.1 Insamling av personuppgifter 

I samband med att du blir kund eller visar intresse att bli kund hos Solid Försäkring blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer m.m. 

Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register. Solid Försäkring kan även komma att spela in telefonsamtal, spara epostkommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med Solid Försäkring. 

14.2 Ändamål 

Solid Försäkring behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt. Det är behandlingar som är nödvändiga utifrån nedanstående ändamål. 

(A) Förberedelse och administration av avtal 

Det huvudsakliga ändamålet med Solid Försäkrings behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal med dig som kund samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Om du inte ingår avtal med Solid Försäkring sparas dina personuppgifter som längst i tre månader. Personuppgifterna kommer att lagras under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, dvs. under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade preskriptionstider. 

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning och/eller myndighetsbeslut I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att Solid Försäkring ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning och/eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Exempel på sådan behandling är: 

(i) behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen. 

(ii) behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket. Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska. 

(B) Marknads- och kundanalyser 

Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads-och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring och affärsutveckling i syfte att förbättra Solid Försäkrings produktutbud gentemot kunder men även för att motverka bedrägerier. Uppgifterna behandlas också för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, till exempel premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. 

(C) Övrigt 

Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för försäkringsrådgivning. Personuppgifterna kan, om du inte har begärt direktreklamspärr (se avsnitt nedan), komma att användas till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning. 

14.3 Behandling av annan än Solid 

Behandling av personuppgifter av annan än Solid Försäkring Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om sekretess och för ändamål som anges ovan, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis för skadereglering, riskbedömning, återförsäkring, diverse analyser m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen är Solid Försäkrings fullgörande av avtal eller på grund av Solid Försäkrings berättigade intresse. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning. 

14.4 Tredjelandsöverföring 

I vissa fall kan Solid Försäkring komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES (s.k. tredjeland) samt till utländska organisationer. I sådant fall vidtar Solid Försäkring rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES. 

14.5 Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Solid Försäkring och därmed har rätt att: 

a) få registerutdrag, 

b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 

c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, 

d) invända mot behandlingen, 

e) om Solid Försäkring behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, under vissa förutsätt-ningar få ut de personuppgifter från Solid Försäkring som du själv har tillhandahållit till Solid Försäkring och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). 

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b-e ovan prövas av Solid Försäkring i det enskilda fallet. Vid begäran och/eller invändning enligt ovan, kontakta Dataskyddsombudet på Solid Försäkring på kontaktuppgifter enligt nedan. 

14.6 Spärr mot direktmarknadsföring 

Du kan vända dig till Solid Försäkring för att begära spärr mot direktmarknadsföring (s.k. direktreklamspärr). Detta innebär att dina personuppgifter inte kommer behandlas i marknadsföringssyfte och marknadsföring kommer inte heller att skickas till dig. Anmälan om spärr görs till Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se 

14.7 Profilering och behandling baserat på berättigat intresse 

Du har rätt att i vissa fall motsätta dig profilering och behandling av personuppgifter som grundar sig på Solid Försäkrings berättigade intresse. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis denna fysiska persons ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen m.m. Profilering används av Solid Försäkring för att exempelvis göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. 

Du har rätt att motsätta dig profilering i de fall som gäller profilering för marknadsföringsändamål. 

14.8 Frågor om personuppgiftsbehandlingen 

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta Solid Försäkring på följande sätt: 

Dataskyddsombud Solid Försäkring 

Telefon: 042-38 21 00 

E-post: DPO@solidab.se 

Postadress: 

Solid Försäkring 

Box 22068 

SE-250 22 Helsingborg 

Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål under följande adress: 

Datainspektionen 

Box 8114 

104 20 Stockholm 

För mer information om hur Solid Försäkring behandlar personuppgifter, se Solid Försäkrings hemsida, www.solidab.se 

15. OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller har andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. 

Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab. se eller Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd. 

Kan du inte godta Solids beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande: 

- Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm 

- Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol. 

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till: 

- Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upp-lysningar och vägledning i försäkringsfrågor. 

Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket. 

- Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.

16. FÖRSÄKRINGSGIVARE 

Solid Försäkringsaktiebolag Org.nr. 516401-8482 

Box 22068, 250 22 Helsingborg 

Kundservice: 0771-113 113 

E-post: kunder@solidab.se 

Webbplats: www.solidab.se 

Gruppföreträdare och försäkringstagare 

Synsam Group Sweden AB, org.nr. 556768-7248 

Box 30153 

104 25 Stockholm 

Tel växel: 08-619 28 60 

E-post: info@synsam.com 

Hemsida: www.synsam.se 

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.