Genom Synsams e-tjänst Mina sidor kan du bland annat få en översikt över de eventuella abonnemangstjänster du har hos oss och få uppgifter om dina fakturor samt betalningar. Om du har ett linsabonnemang kan du göra beställningar och ändringar i abonnemanget.

Allmänna villkor för Mina sidor

Synsam Group Sweden AB (org.nr. 556768-7248), Box 30153, 104 25 Stockholm, nedan kallat ”Synsam”, är tillhandahåller och är ansvarigt för Mina sidor.

 

1. Godkännande av Allmänna villkor och ändringar

I samband med att du skapar ett konto på Mina sidor måste du godkänna dessa allmänna villkor.

Synsam har rätt att göra ändringar i dessa allmänna villkor. Den senaste versionen av de allmänna villkoren hittar du alltid på synsam.se. Om vi gör en väsentlig förändring i de allmänna villkoren meddelar vi dig via e-post eller på Mina sidor i god tid innan ändringen träder i kraft.

Du godkänner eventuella ändringar i de allmänna villkoren i samband med inloggning på Mina sidor efter att en ändring trätt i kraft. Om du då inte vill godkänna de ändrade allmänna villkoren kommer du inte att kunna logga in och använda Mina sidor. Om du fortsätter att logga in och använda Mina sidor efter att villkorsändringen trätt i kraft anses du dock därigenom ha accepterat ändringen.

 

2. Tillträde och e-legitimation

Tillträde till Mina sidor erhålls genom inloggning via Synsams publika webbplats (synsam.se) som är tillgänglig via dator, läsplatta eller mobiltelefon. För att använda tjänsten krävs uppkoppling mot internet. Du ansvarar själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för internettjänsten och för dina egna abonnemangskostnader.

Ditt användarkonto är personligt. Inloggning sker med hjälp av e-legitimation i form av BankID eller Mobilt Bank-ID. E-legitimation är en elektronisk id-handling som du använder för att på ett säkert sätt legitimera dig på en webbplats eller i en app. BankID skaffar du via din bank. Läs mer om e-legitimation https://www.bankid.com/.

Följ alltid din banks anvisningar om hur du hanterar ditt BankID. Synsam utgår från att de transaktioner som utförs efter inloggning på ditt konto har utförts av dig eller på ditt uppdrag.

 

3. Tillgänglighet

Mina sidor är normalt tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan för alla Synsams kunder i Sverige.

Tillgängligheten kan försvåras eller hindras helt vid exempelvis driftstörningar, planerat eller akut underhåll eller problem hänförliga till den allmänna framkomligheten på internet. Om Mina sidor, av något skäl, inte är tillgänglig kan du få hjälp via telefon eller epost av vår kundservice.

Synsam förbehåller sig rätten att under perioder stänga ner Mina sidor för service, underhåll och uppgraderingar. Planerade underhållsarbeten annonseras på Synsams webbplats.  

Härutöver förbehåller sig Synsam rätten att spärra en enskild användares tillgång till Mina sidor, permanent eller temporärt, vid misstänkt brott mot de allmänna villkoren, vid andra oegentligheter eller av säkerhetsskäl.

Synsam garanterar inte att Mina sidor är fritt från virus eller andra tekniska problem.

 

4. Information om cookies (kakor)

På synsam.se och Mina sidor används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Synsam använder cookies för [att förbättra användarupplevelsen och exempelvis hålla dig inloggad när du besöker olika sidor på webbplatsen. Med hjälp av cookies kan vi också analysera användandet av Mina sidor och utveckla tjänsten.] Genom att använda Mina sidor samtycker du till användandet av cookies för ovanstående syften.

Om du inte accepterar cookies så kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsin­ställningar men i så fall kommer du inte kunna logga in på Mina sidor.

Mer information om våra cookies hittar du här https://www.synsam.se/cookies

 

5. Personuppgiftsbehandling

För att du ska kunna skapa ett konto på Mina sidor och utnyttja de möjligheter som kontot ger så behöver vi behandla dina personuppgifter.

Synsam är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar i samband med tillhandahållandet av Mina sidor. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och all behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsför­ordningen (GDPR).

Information om de uppgifter som vi behandlar om våra kunder finns, dels i vår Integritetspolicy https://www.synsam.se/integritetspolicy, dels i de villkor som gäller för respektive tjänst (exempelvis Synsam Lifestyle Glasögonabonnemang).

Du bör känna till att, även om du väljer att avsluta ditt konto på Mina sidor, så kan Synsam fortsätta att behandla vissa personuppgifter om dig. Sådan behandling sker om det är nödvändigt för de tjänster du köper av oss eller om vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag, till exempel bokföringslagen eller patientdatalagen.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på adress: gdpr.sverige@synsam.com.

 

6. Användarens åtaganden och ansvar

Du ansvarar för riktigheten i de uppgifter du registrerar i Mina sidor. Om du lämnat en e-postadress till vilken vissa meddelanden ska skickas, ansvarar du för att adressen är korrekt. Om dina kontaktuppgifter ändras är du ansvarig för att meddela Synsam dina nya kontaktuppgifter.

Du förbinder dig att inte använda Mina sidor i strid med de allmänna villkoren, gällande lagstiftning eller på något annat sätt som kan skada Synsam, andra kunder eller våra samarbetspartners.

Du ansvarar för att ingen obehörig använder din e-legitimation för tillträde till Mina sidor. Om du misstänker att någon obehörig fått kännedom om eller använt dina inloggningsuppgifter ska du spärra ditt BankID och underrätta Synsam. Misstänker du att brott har begåtts bör du omedelbart anmäla det till polisen.

Du ansvarar för eventuell skada som uppkommer som en följd av att du agerat i strid med de allmänna villkoren. Som kund ansvarar du även för obehörig användning eller obehöriga transaktioner som genomförts till följd av din försummelse, exempelvis om du inte i tillräcklig utsträckning skyddat dina inloggningsuppgifter.

 

7. Beställningar, köp och ändringar

För eventuella köp- eller beställningar som görs via Mina sidor i Synsams webbshop gäller Synsams köp och leveransvillkor på https://www.synsam.se/köpvillkor. Om du har ett linsabonnemang och gör en beställning eller ändringar eller annan åtgärd via Mina sidor så gäller avtalsvillkoren för Synsam Lifestyle Linsabonnemang.

 

8. Ansvarsbegränsningar

Synsam ansvarar endast för verifierade direkta skador som orsakats genom vårdslöshet från Synsams sida. Synsam ansvarar under inga omständigheter för indirekt skada eller förlust.

Synsam ansvarar inte för skador som orsakas av tjänster som tillhandahålls av andra företag än Synsam, såsom tekniska problem med BankID-tjänsten eller liknande. Synsam ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av driftstörning, planerat eller akut underhåll eller sådana allmänna avbrott i framkomligheten på internet som försvårar eller omöjliggör tillgång till Mina sidor.

Synsam ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Synsams kontroll, såsom lagstiftning, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, pandemi, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Synsam självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

 

9. Avtalstid och uppsägning

Dessa allmänna villkor börjar gälla för dig när du skapar ett konto på Mina sidor och gäller därefter tills vidare.

Du har möjlighet att när som helst avsluta ditt konto på Mina sidor. Instruktioner om hur du går till väga finns på Mina sidor. Var uppmärksam på att avsluta ditt konto är inte samma sak som att säga upp eventuella abonnemangsavtal du har hos Synsam. Villkoren för att avsluta abonnemang hos Synsam framgår alltid av respektive abonnemangsvillkor.

Synsam har rätt att upphöra med tjänsten Mina sidor med 30 dagars varsel. Om du åsidosatt de allmänna villkoren eller annat åtagande enligt de avtal som gäller mellan oss, vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Mina sidor eller om att Mina sidor har använts för, eller kan misstänkas komma att användas i samband med, brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan skada Synsam, andra kunder eller samarbetspartner har Synsam rätt att säga upp ditt konto för omedelbart upphörande.

Synsam har rätt att överföra Mina sidor till annan part inom eller utanför Synsams koncern och därmed även Synsams rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

10. Meddelanden

Du kan komma i kontakt med Synsam på de sätt vi beskriver i Mina sidor eller som i övrigt framgår på vår webbplats. Du är ansvarig för att ta del av de meddelanden vi skickar till dig. Meddelanden som skickas till den e-postadress som du uppgivit anses ha mottagits tre (3) dagar efter att det skickades. Information som publiceras på Mina sidor anses mottagen 14 dagar efter publiceringsdatum.

 

11. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor eller kring Mina sidor i övrigt ska i första hand lösas i samförstånd mellan dig och Synsam. Om så inte kan ske, ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

________________