• Allmänna villkor
  Synsam lifestyle


Gäller för abonnemang tecknade efter den 1 maj 2018

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för Kundens avtal med Synsam Drifts
AB, 56768-7248, (nedan ”Synsam”) avseende Kundens Synsam
Lifestyleavtal.
1.2 Abonnemanget börjar gälla efter att Synsam mottagit och godkänt
Kundens Beställning.

2. INNEBÖRD AV FÖREKOMMANDE BEGREPP

2.1 I dessa Allmänna Villkor förekommer begrepp i texten som skrivs
med stor begynnelsebokstav. Dessa begrepp har den betydelse som
framgår nedan. Betydelsen är densamma oavsett om begreppet skrivs
i bestämd eller obestämd form.

detta ”Abonnemang” eller ”Abonnemanget” betyder
det avtal om hyra av glasögon som ingåtts mellan Kunden
och Synsam genom undertecknandet av Kundens Beställning.
Avtalstiden” betyder den period under vilket detta
Abonnemang gäller.
Avtalsvillkoren” betyder de avtalsvillkor som gäller för
Abonnemanget och som framgår av Beställningen och
de Allmänna Villkoren.
Allmänna Villkor” betyder dessa Allmänna Villkor med
eventuella senare ändringar enligt vad som anges i punkt
19.1 nedan.
Beställningen” betyder den av Kunden och Synsam under
tecknade beställningsblanketten eller eventuella nya
beställningar som görs under Abonnemanget.
Bindningstid” betyder den tidsperiod under vilken
Abonnemanget inte kan sägas upp till upphörande.
Gruppförsäkringen” betyder den obligatoriska gruppförsäkring
som Kunden automatiskt och utan extra kostnad
ansluts till genom Abonnemanget enligt punkt 12 nedan.
Kunden” betyder den kund som undertecknat
Beställningen.
Månadsavgiften” betyder den sammanlagda månadsavgift
som vid var tid utgår för de glasögonpar som ingår i
Abonnemanget, dvs summan av Enhetsavgifterna.
Enhetsavgift” betyder den del av Månadsavgiften som är
hänförlig till respektive enskilt glasögonpar. Enhets avgiften
för varje glasögonpar ska framgå av Beställningen.
Synsam” betyder Synsam Drifts AB, Box 30153, 104 25
Stockholm, organisationsnummer 556768-7248.
Synsamkedjan” betyder den koncern i vilken Synsam
ingår samt franchisetagare som har franchiseavtal med
företag inom koncernen.
Utlämningsdag” betyder vid nyteckning av Abonnemang
den dag ett nytt glasögonpar hämtas ut av Kunden, dock
senast 30 dagar efter att Kunden undertecknat Beställ
ningen. Vid byte enligt punkt 8 eller annan åtgärd som inne
bär att ett nytt par glasögon lämnas ut, är Utlämningsdag
den dag det nya glasögonparet hämtas ut av Kunden, dock
senast 30 dagar efter att Kunden beställt det nya paret.

3. HYRA AV MINST TRE PAR GLASÖGON
OCH BYTESRÄTT

3.1 Abonnemanget innebär att Kunden hyr minst tre och högst tio par
glasögon av Synsam. I samband med Abonnemangets ingående får
Kunden prova ut glasögonen. Synsam informerar därefter Kunden
snarast när de beställda glasögonen är klara att hämtas ut. Glasögonen
hämtas ut av Kunden i den Synsambutik i vilken Beställningen
gjorts. De uthämtade glasögonen ägs av Synsamkedjan och hyrs under
Abonnemanget av Kunden.

3.2 Om Kunden inte är nöjd med glasögonen, har Kunden rätt att
under 90 dagar från Utlämningsdagen byta glas och bågar utan extra
kostnad. Sådant byte kan ske av alla glasögonpar, dock inte av par som
erhållits genom olycksgarantin. Varje par får endast bytas en gång. Om
Kunden väljer att inom 90-dagarsperioden byta ett av glasögonparen
och får ut ett nytt par gäller således bytesrätten inte för det nya paret.
Bytesrätten förutsätter att de nya glasen och bågarna är inom samma prisgrupp som de som byts ut. Om Kunden väljer glas eller bågar ur en annan prisgrupp kan Månadsavgiften ändras. Som framgår i punkt 13.1
nedan utgår Månadsavgiften från den första Utlämningsdagen och
således under hela 90-dagarsperioden.

4. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

4.1 Alla glasögon som omfattas av Abonnemanget ägs av Synsamkedjan.

4.2 Kundens hyra av glasögonen innebär att Kunden har rätt att
under Abonnemanget använda glasögonen för sitt normala privata
bruk. Kunden får inte överlåta eller hyra ut glasögonen till någon annan.
När Abonnemanget upphör ska samtliga glasögon återlämnas till
Synsam. Kunden har dock rätt att när Abonnemanget upphör i stället
köpa ut ett eller flera av paren. Reglerna om sådant utköp står i punkt
10 nedan.

4.3 Kunden ansvarar för glasögonen under Avtalstiden. Det åligger
Kunden att iaktta normal försiktighet med glasögonen. Om glasögonen
går sönder eller kommer bort gäller vad som står i punkt 11
nedan. Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage.

5. SYNUNDERSÖKNING

5.1 Om Kunden under Avtalstiden upplever att synen förändras har
Kunden rätt att genomföra en synundersökning utan extra kostnad,
förutsatt att Abonnemanget då inte sagts upp. Undersökningen får
göras i valfri Synsambutik i Sverige.

6. RÄTT TILL FRITT GLASBYTE VID FÖRÄNDRAD SYN

6.1 Om en ordinarie eller extra synundersökning hos Synsam visar
att Kunden behöver byta styrka på glasen ingår kostnadsfritt byte av
glas på samtliga glasögonpar som omfattas av Abonnemanget. En
förutsättning för ett sådant glasbyte är att bågarna är av sådan typ
och i sådant skick att det är möjligt för Synsam att byta glas. Byte till
glas i en lägre prisgrupp sker endast om detta motiveras av synundersökningen.
 
6.2 Ett glasbyte inom samma prisgrupp enligt punkt 6.1 innebär
varken någon förlängning av Bindningstiden, ändring av Månadsavgiften
eller att det aktuella glasögonparets Utlämningsdag ändras.
Om däremot byte sker till glas inom en annan prisgrupp kan Månadsavgiften ändras.

7. SERVICE

7.1 Under Avtalstiden ger Synsam fri service på glasögonen. Fri service
innebär hjälp med justering och rengöring, samt utbyte av slit-delar vid
behov. Service innefattar inte reparationer därutöver.

7.2 Om glasögonen skadats så att de behöver repareras gäller det
som står i punkt 11 nedan.

8. BYTE AV GLASÖGON

8.1 Kunden har rätt att var tolfte månad byta ut ett par glasögon.
Första bytet kan ske tidigast tolv månader från den första Utlämningsdagen.
Därefter kan nästa byte ske tidigast 24 månader från den första
Utlämningsdagen. Ett tredje byte kan ske tidigast 36 månader från den
första Utlämningsdagen och så vidare. Om Kunden väljer att inte byta
glasögon under viss sådan tolvmånadersperiod, kan i stället två byten
göras under den följande tolvmånadersperioden. Sammanlagt kan högst
ett byte sparas så att Kunden under en tolvmånadersperiod kan byta
två par glasögon.

8.2 Vid byte av glasögon enligt ovan förlängs Bindningstiden med 12
månader per par som byts, dock att Bindningstiden efter byte kan bli
längst 24 månader. Om Bindningstiden upphört påbörjas en ny Bindningstid
om 12 månader per par som byts. Månadsavgiften kan ändras beroende
bland annat på vilken typ av nya glasögon som Kunden vill byta till.

8.3 Byte kan göras i vallfri Synsambutik i Sverige. Kunden informeras
då om den nya Bindningstiden och eventuell ny Månadsavgift som bytet
innebär. För att genomföra bytet måste Kunden godkänna den förlängda
eller nya Bindningstiden och den nya Månadsavgiften. De nya glasögonen
hämtas ut av Kunden i den Synsambutik som hanterar bytet.

8.4 Vid byte av glasögon ska Kunden återlämna det par som Kunden
vill byta. Återlämnandet ska ske senast i samband med att det nya
paret hämtas ut. Återlämnade glasögon ska vara i godtagbart skick.
Kunden har dock inget ansvar för normalt slitage.

9. FÖRÄNDRING AV ANTALET PRODUKTER

9.1 Kunden har rätt att när som helst under Avtalstiden hyra ytterligare
ett eller flera par glasögon. En sådan beställning kan göras i valfri
Synsambutik. Hyra av ytterligare glasögon innebär att Månadsavgiften
höjs. Bindningstiden förlängs med 12 månader om beställningen görs
när det är mindre än 12 månader kvar av pågående Bindningstid. Om
Bindningstiden upphört påbörjas en ny Bindningstid om 12 månader.
Vid beställning av ytterligare glasögonpar ska Kunden godkänna både
den förändrade Månadsavgiften och den nya Bindningstiden.

9.2 Kunden erhåller en rätt att, efter varje genomfört byte enligt
punkt 8 ovan, minska antalet glasögon som omfattas av Abonnmanget
med ett par glasögon, dock att Abonnemanget alltid måste omfatta
minst tre par glasögon. Rätten att minska antalet glasögon med ett
par enligt ovan kan därefter utnyttjas när som helst. Om Kunden
erhållit flera sådana rättigheter gäller dock att Kunden under varje
period mellan två byten enligt punkt 8 ovan får göra högst två minskningar
av antalet glasögon i Abonnemanget. Kunden kan antingen
återlämna eller köpa ut det glasögonpar som ska utgå ur Abonnemanget.
Priset vid utköp beräknas enligt punkt 10 nedan. Vid återlämnande ska
glasögonen vara i godtagbart skick. Kunden har dock inget ansvar för
normalt slitage. Månadsavgiften reduceras då med Enhetsavgiften för
det återlämnade paret glasögon.

10. UTKÖP AV GLASÖGON

10.1 Vid byte av glasögon enligt punkt 8 eller minskning av antalet
hyrda glasögon enligt punkt 9.2 ovan har Kunden alltid rätt att köpa
ut det berörda glasögonparet i stället för att återlämna det.

10.2 Priset för glasögon som köps ut av Kunden beräknas enligt följande.

(a) Om minst 36 månader har förflutit sedan Utlämningsdagen för
det aktuella glasögonparet är utköpspriset alltid Enhetsavgiften för det
aktuella paret.

(b) Om färre än 36 månader har förflutit sedan Utlämningsdagen för
det aktuella paret ska utköpspriset beräknas enligt följande formel:

 • 36 minus det antal månader som förflutit sedan Utlämningsdagen; multiplicerat med
 •  En Enhetsavgift; plus
 • En Enhetsavgift

Exempel: Om en Kund byter ett par glasögon efter 24 månader och det
aktuella paret har en Enhetsavgift på 100 kronor blir utköpspriset
1.300 kronor ((36 – 24) x 100 + 100 = 1.300).

10.3 Glasögon som Kunden köper enligt ovan säljs i befintligt skick.
Observera att utköpta glasögon inte omfattas av Abonnemanget.
Rätten till service, glasbyte, reparation med mera gäller alltså inte för
utköpta glasögon.

11. OM GLASÖGON GÅR SÖNDER ELLER
FÖRKOMMER

11.1 För varje glasögonpar inom Abonnemanget gäller en olycksgaranti
under 12 månader från respektive Utlämningsdag. Garantin innebär
att Synsam kostnadsfritt reparerar eller byter ut bågar och/eller glas
om glasögonen skadats utan att Kunden varit grovt oaktsam eller
agerat uppsåtligt. Startdagen för denna olycksgaranti räknas alltid från
Utlämningsdagen för det ursprungliga glasögonparet i det fall Kunden
fått ett nytt par genom olycksgarantin, Gruppförsäkringen eller annat
förlustärende enligt denna punkt 11.

11.2 Om glasögonen skadas efter olycksgarantiperioden kan skadan
ersättas inom ramen för Gruppförsäkringen under en ytterligare period
om 24 månader. Efter den perioden, eller om Gruppförsäkringen av
annat skäl inte gäller, får Kunden betala ordinarie pris för eventuell
reparation.

11.3 Om Kunden inom 36 månader från respektive Utlämningsdag
tappar bort sina glasögon eller om glasögonen på annat sätt förekommer
(till exempel blir stulna), kan glasögon ersättas inom ramen
för Gruppförsäkringen. Efter den perioden, eller om Gruppförsäkringen
av något skäl inte gäller, måste Kunden ersätta Synsam. Kunden får då
betala ett belopp motsvarande det som hade gällt om glasögonen köpts ut av Kunden. Beloppet beräknas av Synsam per den dag förlustanmälan inkommer på det sätt som framgår
i punkt 10 ovan.

11.4 Om Kunden ersatt Synsam enligt punkt 11.3 ovan får Kunden ett
nytt par glasögon motsvarande det par som förkommit eller förstörts.
Om produkten utgått ur Synsams sortiment eller av annat skäl inte är
tillgänglig ska Kunden få en produkt som enligt Synsams bedömning
är väsentligen likartad. Varken Bindningstiden eller Månadsavgiften
förändras vid sådant utbyte.

12. GRUPPFÖRSÄKRINGEN

12.1 Kunden ansluts automatiskt genom Abonnemanget till Gruppförsäkringen utan extra kostnad. Gruppförsäkringen innebär ett utökat skydd om glasögon skadas eller förkommer under en period om 36
månader från respektive Utlämningsdag. Den närmare omfattningen
av Gruppförsäkringen framgår av försäkringsvillkoren, Bilaga 1.
Försäkringsgivare för Gruppförsäkringen är Solid Försäkringsaktiebolag.

 

 

13. MÅNADSAVGIFT OCH BETALNING?

13.1 Den Månadsavgift som Kunden ska betala framgår av Beställningen.
Som framgått ovan kan Månadsavgiften förändras med Kundens
godkännande vid t ex årligt byte eller förändring av det antal glasögon
som ingår i Abonnemanget. Månadsavgiften utgår från den första
Utlämningsdagen, dock i förekommande fall med avdrag för Enhetspriset
för glasögon för vilka Utlämningsdagen ännu inte inträtt.

13.2 Synsams fordringar på Månadsavgifter under Bindningstiden har
överlåtits till Svea Ekonomi AB (publ). Betalning av Månadsavgifter
under Bindningstiden kan därför med befriande verkan endast ske till
Svea Ekonomi AB (publ) enligt vad som framgår av respektive faktura.

13.3 Månadsavgiften förfaller till betalning i slutet av respektive
månad. Betalning ska ha skett senast på förfallodagen. Om Kund väljer
faktura som betalningsmetod (och inte autogiro) utgår en aviseringsavgift.
Om betalning inte görs i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med
för närvarande 2 procent per månad. Därutöver utgår påminnelseavgift
och inkassoavgift enligt lag.

13.4 Om betalning sker via autogiro gäller medgivande-blankettens
villkor.

13.5 Om Kunden under Abonnemanget inte har genomfört något
byte av glasögon under de första 36 månaderna av Avtalstiden eller
gjort några kompletterande Beställningar kommer Månadsavgift från
den därefter följande månaden att automatiskt att reduceras. Sådan
automatisk reduktion kan även ske viss tid efter nya eller ändrade Bindningstider löpt ut. Reduktionens storlek bestäms ensidigt av Synsam och
baseras bland annat på de hyrda glasögonens ålder och skadehistorik.

14. BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M M

14.1 Abonnemanget är bindande från dagen för Kundens underskrift
av den första Beställningen. Därefter löper Abonnemanget med en
Bindningstid som upphör 24 månader från den första Utlämningsdagen.
Kunden har ingen ångerrätt.

14.2 Om Abonnemanget inte sagts upp senast 30 dagar före Bindningstidens
utgång fortsätter Abonnemanget efter Bindningstiden att
gälla tills vidare med 30 dagars uppsägningstid.

14.3 Bindningstiden förlängs normalt vid byte av glasögon. Om
glasögonbyte sker efter att Bindningstiden gått ut kommer normalt
en ny Bindningstid börja gälla. Bindningstiden kan också förlängas vid
kompletterande Beställningar. Vid glasögonbyte eller kompletteringar
informeras Kunden alltid av Synsam om den förlängda eller nya Bindningstiden. Kunden måste godkänna den förlängda eller nya Bindningstiden för att den ska börja gälla.

15. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

15.1 Kundens uppsägning av Abonnemanget kan göras via post till
Synsam på den adress som står i punkt 2.1 ovan. Uppsägning kan också
göras via telefon eller e-post till Synsams kundservice. Kontaktuppgifter
till kundservice framgår på Synsams hemsida. Kunden har dessutom
rätt att säga upp Abonnemanget i någon av Synsams butiker i Sverige
och där skriftligen bekräfta en uppsägning.

15.2 Om Kunden inte betalat en förfallen Månadsavgift är Synsam inte
skyldigt att utföra de tjänster som följer av Abonnemanget. Under sådan
period är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet.

15.3 Om Kunden trots påminnelse inte betalat förfallen Månadsavgift
och dröjsmålet pågått i mer än 30 dagar har Synsam rätt att säga upp
Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan. Synsam har också rätt
att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden på annat sätt väsentligt brutit mot Avtalsvillkoren och inte vidtagit rättelse
inom 30 dagar från skriftlig erinran. Om Abonnemanget sägs upp i förtid av Synsam ska samtliga glasögon återlämnas och samtliga förfallna Månadsavgifter, dröjsmålsräntor och avgifter betalas. Synsam har därutöver rätt till ersättning med ett belopp motsvarande återstående Månadsavgifter för eventuell återstående Bindningstid.

15.4 Kunden har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart
upphörande om Synsam väsentligen brutit mot Avtalsvillkoren och
inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftlig erinran. Vid sådan
uppsägning har Kunden rätt till kompensation för sin direkta verifierbara
kostnad.

15.5 Om den Synsambutik som Kunden gjort Beställningen i
upphör och det inte finns annan Synsambutik inom Kundens kommun
eller i rimlig närhet, har Kunden rätt att säga upp Abonnemanget i förtid
med tre månaders uppsägningstid.

16. VID ABONNEMANGETS UPPHÖRANDE

16.1 Kunden ska återlämna samtliga uthämtade glasögon senast den
dag då Abonnemanget upphör, oavsett skälet till upphörandet och
oavsett om Kunden eller Synsam sagt upp Abonnemanget. Kunden har
dock rätt att i stället köpa ut ett eller flera av glasögonparen.

16.2 Återlämnade glasögon ska vara i godtagbart skick. Kunden har
dock inget ansvar för normalt slitage. Återlämnandet kan ske till valfri
Synsambutik i Sverige.

16.3 Om Kunden väljer att köpa ut ett eller flera par glasögon ska
priset beräknas enligt punkt 10.2 ovan. Om glasögon kommit bort eller
om de av annat skäl inte kan återlämnas av Kunden, är Kunden skyldig
att betala ersättning till Synsam med samma belopp som om de icke
återlämnade glasögonen köpts ut.

16.4 Om Kunden inte senast den dag Abonnemanget upphört
återlämnat eller köpt ut samtliga glasögon utgår en förseningsavgift.
Förseningsavgiften uppgår till 1/30-del av Enhetsavgiften per dag för
icke återlämnade/utköpta glasögon. Maximalt utgår förseningsavgiften
under 60 dagar. Om samtliga par glasögon inte är återlämnade eller
utköpta senast 60 dagar från Abonnemangets upphörande debiterar
Synsam Kunden en avslutsavgift motsvarande utköpspriset enligt punkt
16.3 för de glasögon som inte återlämnats.

16.5 Om Kunden sagt upp Abonnemanget till upphörande inom 36
månader från den första Utlämningsdagen kan Synsam vägra Kunden
att teckna nytt Synsam Lifestyleavtal med Synsam under
upp till tolv månader från upphörandet av det tidigare Abonnemanget.

17. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

17.1 Kunden är införstådd med den personuppgiftsbehandling som
framgår nedan.

17.2 Synsam samlar in personuppgifter om Kunden som
(i) denne lämnar om sig själv när Abonnemanget tecknas;
(ii) genereras under Avtalstiden gäller och som anknyter till detta, eller;
(iii) inhämtas på annat sätt av Synsam.

17.3 De personuppgifter som avses i punkt 17.2 är Kundens namn,
postadress, e-postadress, telefonnummer, köp-, betalnings- och servicehistorik
och andra sådana data samt uppgifter om synstatus, behov av
synkorrigering och bedömningar i anslutning till dessa.

17.4 Ändamålen för behandlingen av de personuppgifter som anges i
punkterna 17.2 och 17.3 är
(i) administration och fullgörelse av Abonnemanget;
(ii) marknadsföringsändamål innefattande direktreklam via exempelvis
e-post, SMS eller MMS;
(iii) affärs- och produktutveckling, marknads- och kundanalyser samt
utvärdering av tjänster och produkter;
(iv) individuella erbjudanden, kundservice samt framtagande av avidentifierad
kundstatistik; samt
(v) rådgivning avseende behandling och korrigering av synfel.

17.5 Synsams personuppgiftsbehandling pågår under Avtalstiden
och under en tid av ett (1) år därefter. I de fall lag eller annan
föreskrift så anger kan vissa personuppgifter behandlas under den
längre tid som stadgas i sådan författning.

17.6 Synsam grundar sin rätt till personuppgiftsbehandlingen på
Kundens samtycke enligt dessa Allmänna Villkor, behovet av att fullgöra
Abonnemanget, Synsams rättsliga förpliktelser samt en
intresseavvägning.

17.7 Kunden samtycker till insamling och användning av uppgifter
om Kundens synstatus, behov av synkorrigering och bedömningar i
anslutning till dessa för ändamålet att leverera produkter samt föreslå anpassningar och ge råd avseende behandling och korrigering av
Kundens synfel samt Synsams användning av personuppgifter för
att marknadsföra varor och tjänster till Kunden. Kunden kan återta
samtycket genom meddelande till Synsams kundtjänst, se punkten
17.10.

17.8 Synsam är personuppgiftsansvarigt för personuppgiftsbehandlingen
ovan. Synsam kan komma att delge Kundens personuppgifter
till andra företag inom Synsamkoncernen för behandling inom
de ramar som anges ovan. Dessutom kan personuppgifter om Kunden
komma att delges företag inom och utanför EU/EES (s k tredjeland)
som koncernen samarbetar med inom ramen för Synsam Lifestyle
såsom Klarna Bank AB, Solid Försäkringsaktiebolag, Svea
Ekonomi AB (publ) eller företag i dessa bolags koncern för de
ändamål som förtecknas i punkt 17.4 (i).

17.9 Kunden har rätt att, på begäran, kostnadsfritt få
information om pågående personuppgiftsbehandling. En sådan
begäran bör göras skriftligen och undertecknas av Kunden. Kunden kan
också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga
eller som inte behandlats i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning
rättas, blockeras eller raderas samt att motsätta sig
behandling för marknadsföringsändamål.

17.10 Frågor om personuppgiftsbehandlingen, begäran om
rättelse eller registerutdrag etc bör riktas till Synsams kundtjänst
genom e-post till customerservice@synsam.com eller på telefon
+4686192880. Tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i
Sverige är Datainspektionen

18. VÅRDNADSHAVARES SAMTYCKE
OCH BETALNINGSANSVAR

18.1 Om Kunden är under 18 år krävs att en av Kundens vårdnads
havare samtycker till att Kunden ingår Abonnemanget. Vårdnadshavaren
ska i så fall underteckna samtycket på Beställningen.

18.2 Vårdnadshavare accepterar genom undertecknandet ett solidariskt
betalningsansvar med Kunden för samtliga betalningar
som ska utgå enligt Abonnemanget.

19. ÄNDRING OCH ÖVERLÅTELSE

19.1 Synsam har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor.
Sådan ändring får verkan 30 dagar efter att ändringen publicerats på
Synsams hemsida (www.synsam.se). För Abonnemang som gäller med
Bindningstid får ändringen verkan först från det att Bindningstiden upphört
eller att ny Bindningstid överenskommits. Ändringar som endast
innebär smärre justeringar, förbättringar för Kunden eller som beror på
nya eller ändrade författningar, myndighetsbeslut, ändrade skatter eller
avgifter eller liknande blir dock gällande även för Abonnemang med
Bindningstid.

19.2 Synsam har rätt att överlåta Abonnemanget helt eller
delvis till annat bolag i Synsams koncern. Synsam får även överlåta
Abonnemanget till tredje man om det finns befogad anledning att
utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser
enligt Abonnemanget. Synsam kan alltid överlåta sin rätt till betalning
under Abonnemanget till tredje man. Vid överlåtelse ska Kunden alltid
informeras.

19.3 Kunden får inte överlåta Abonnemanget till annan utan Synsams
föregående skriftliga samtycke.

20. ÖVRIGT

20.1 Om Synsam förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Abonnemanget
på grund av en omständighet utanför Synsams
kontroll (force majeure) ska Synsam vara fri från ansvar under den
tid som hindret kvarstår. Om hindret föreligger under längre tid än
tre månader har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp
Abonnemanget. Vid sådan uppsägning ska punkt 16 ovan gälla.
Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan uppsägning.

20.2 Synsams ansvar under Abonnemanget är begränsat till direkta
skador som förorsakats av Synsams vårdslöshet. Såväl Synsams som
Kundens ansvar är begränsat till ett belopp om högst 36 Månadsavgifter
utöver utgående dröjsmålsräntor och avgifter. Ansvarsbegränsningarna
i denna punkt 20.2 ska inte gälla om part har agerat
uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

20.3 Kundens eventuella anspråk mot Synsam med anledning av
Abonnemanget ska, för att kunna göras gällande, framställas till
Synsam senast tre månader efter att Kunden fick kännedom om eller
borde ha fått kännedom om sådan omständighet som ligger till grund
för anspråket.

20.4 Om Kunden avlider under Avtalstiden gäller, trots det som står ovan, följande. Om dödsboet styrker dödsfallet genom dödsfallsintyg
från Skatteverket och återlämnar de glasögon som omfattas av
Abonnemanget, avskriver Synsam därefter eventuella utestående
krav mot dödsboet.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

21.1 Svensk lag ska gälla för detta Abonnemang.

21.2 Eventuell tvist mellan parterna i anledning av Abonnemanget ska
i första hand försöka lösas av parterna. Om parterna inte kan komma
överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden om
nämnden anser sig behörig och tvisten är lämplig för sådan prövning.
Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation
och inte bindande för någon part. Ytterst avgörs en tvist av svensk
allmän domstol.

 • SYNSAM FÖRSÄKRING
  FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION


Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den ej återger de fullständiga försäkringsvillkoren

OM FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som person som uppfyller
förutsättningarna nedan automatiskt ansluts till. Till grund för
gruppförsäkringen ligger ett avtal (”Gruppavtalet”) mellan Solid
Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482 (”Solid Försäkring”) och
Synsam Drifts AB, org.nr. 556768-7248 (”Synsam”). Solid Försäkring är
försäkringsgivare och försäkringstagare och gruppföreträdare är
Synsam.

Försäkringen gäller för dig som privatperson som tecknar ett Synsam Lifestyle™ under gruppförsäkringsavtalstiden och som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Norden.

Viktiga begränsningar i försäkringen framgår nedan under ”Viktiga
begränsningar”. Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi dig
fråga oss genom att ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113.

OMFATTNING

Försäkringen gäller för glasögon som hyrs ut av Synsam till dig inom
ramen för ett Synsam Lifestyle™.

Under en inledande period om tolv månader från den dag du hämtar
dina glasögon ersätter försäkringen stöld och förlust av glasögonen
som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse, även kallat
förlustgaranti.

Efter att den inledande perioden om tolv månader löpt ut ersätter
försäkringen i enlighet med förlustgarantin ovan samt skador som uppstår
genom plötslig och oförutsedd yttre händelse s k allriskskador.

Om du erhåller ett par nya glasögon genom att utnyttja ordinarie
bytesrätt eller möjligheten att ta ut nya kompletterande glasögon i
enlighet med ditt Synsam Lifestyle™ omfattas de nya paren glasögon
av samma försäkringsskydd som ovan.

FÖRSÄKRINGSTID OCH FÖRNYELSE

Försäkringstiden räknas separat per par glasögon och gäller från
och med varje glasögonpars utlämningsdag och under en period om
maximalt 36 månader, dock längst till den dag ditt Synsam Lifestyle™
upphör. Försäkringen upphör då att gälla utan föregående uppsägning.

ERSÄTTNING

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad
(s.k. delskada) hos Synsam upp till glasögonens återanskafFningsvärde
vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt
försäkringsvärde. Om reparation inte kan utföras inom sådan kostnad
(s.k. totalskada) kan istället en motsvarande produkt ur Synsams
sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt
försäkringsvärde. Solid Försäkring och Synsam har rätt att avgöra om
det skadade glasögonparet skall repareras eller ersättas med en motsvarande
produkt, samt att utse motsvarande produkt. Reparation eller
utbyte av glasögonen kan bara ske hos Synsam.

Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med
ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Försäkringen ersätter inte:

 • skada eller fel som kan ersättas enligt olycks- eller produktgaranti,
 • skador av mindre art som inte påverkar Produktens användbarhet,exempelvis repor och märken, skada som uppstår då Produkten lämnas in hos verkstad eller annan optiker för bearbetning, reparation eller rengöring och Synsam eller Solid Försäkring inte har
  anvisat dig dit.

Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga
villkoren.

SJÄLVRISK

Delskada
Självrisken vid delskada är ett belopp om tre (3) månadskostnader
för det skadade glasögonparet, dock högst ett belopp motsvarande
reparationskostnaden upp till maximalt 1.500 kr. Med ”månadskostnad”
avses enhetsavgiften för det enskilda glasögonparet i ditt Synsam
Lifestyle™.

Totalskada
Självrisken vid totalskada är ett belopp motsvarande sex (6) månadskostnader för det skadade glasögonparet upp till maximalt 1.500 kr.
Månadskostnad ska ha samma innebörd som ovan

 

AKTSAMHETSKRAV

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat
normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande
aktsamhet kan ersättningen nedsättningsprövas efter vad som är
skäligt alternativt utebli beroende på hur du har agerat eller underlåtit
att agera. Exempelvis får Produkten inte lämnas utan uppsikt utanför
hemmet och skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt.

Tillverkarens bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt rekommendationer ska följas.

VID SKADA

Anspråk under försäkringen ska snarast möjligt efter inträffad skada
sändas eller lämnas till den Synsambutik där abonnemanget ingåtts. I
samband därmed ska du tillhandahålla Synsam de handlingar som
Synsam eller Solid Försäkring vid varje tid anser sig behöva för att
kunna bedöma rätten under försäkringen. Du ska också ge Synsam eller
Solid Försäkring fullmakt att inhämta uppgifter som Synsam eller Solid
Försäkring vid varje tid anser sig behöva inhämta

Till skadeanmälan ska det lämnas information om:

 • abonnemangsavtalet,
 • andra handlingar eller uppgifter som behövs för bedömningen av skadan.

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över
inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan
försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas
med i skadeanmälan eller i de uppgifter som lämnas till Synsam

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Solid Försäkring hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i
enlighet med gällande lager och regler. För information om behandlingen
av dina personuppgifter, för vilka ändamål behandlingen sker och
dina rättigheter se p 14 i försäkringsvillkoren.

Vid frågor om behandlingen, vänligen kontakta Solid Försäkring:

Dataskyddsombud Solid Försäkring
Telefon: 042-38 21 00
E-post: DPO@solidab.se
Adress: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

FULLSTÄNDIGA FÖRSÄKRINGSVILLKOR

För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ringa Solid Försäkrings
kundservice på telefon 0771-113 113 eller mejla till kunder@solidab.se.
Du hittar även villkor på www.synsam.se eller ringa Synsams kundservice
på telefon 08-619 28 80.

OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra
produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det
är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är
missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex.
förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.

Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig
på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller Solid Försäkring, Att:
Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. Om du därefter
fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till
Solids Försäkringsnämnd.

Om du inte godtar Solid Försäkrings beslut har du möjlighet
att få ärendet prövat externt enligt följande:

 

 • Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm
 • Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor
kan du vända dig till:

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar
  och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas
  Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm Hallå Konsument
  (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket.
 • Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.

FÖRSÄKRINGSGIVARE

Solid Försäkringsaktiebolag
Org. nr. 516401-8482
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Webbplats: www.solidab.se
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta gärna vår kundservice på telefon 0771-113 113
(mån–fre 08.00–18.00) eller via e-post till kunder@solidab.se

 

 • SYNSAM FÖRSÄKRING FULLSTÄNDIGA VILLKOR


Ingår alltid vid tecknande av Synsam Lifestyle TM.

1. DEFINITIONER

Med “Kund“ avses fysisk person som tecknat ett Synsam Lifestyle™
med Synsam.
Med “Försäkringstagare“ avses Synsam.
Med “Den försäkrade“ avses Kund som tecknat ett Synsam Lifestyle™
med Synsam och som uppfyller kraven för att omfattas av denna
försäkring.
Med “Produkt“ avses glasögon som hyrs ut av Synsam till den
försäkrade inom ramen för ett Synsam Lifestyle™.
Med “Synsam Lifestyle™“ avses ett sådant avtal om hyra av glasögon
och eventuellt andra produkter som Synsam vid var tid erbjuder till
konsumenter i Sverige.
Med “Utlämningsdag“ avses den dag som ny Produkt lämnats ut till
Kund i den mening som avses i de vid var tid gällande allmänna villkoren
för Synsam Lifestyle™.

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR

Solid Försäkring har ingått ett gruppförsäkringsavtal med Synsam
om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av
gruppförsäkringsavtalet och därmed erhåller denna försäkring:

a) Kund som tecknat ett Synsam Lifestyle™ under gruppförsäkringsavtalstiden.

b) Kund som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Norden.
Försäkringen gäller till förmån för Kund som uppfyller förutsättningarna
i punkterna a) och b) ovan.

Försäkringen gäller endast för den Försäkrade i dennes egenskap av
privatperson.

3. OMFATTNING

Under en inledande period om 12 månader från Utlämningsdagen
ersätter försäkringen stöld och förlust av Produkt som uppstår genom
plötslig och oförutsedd yttre händelse, även kallat förlustgaranti. Efter
att den inledande perioden om 12 månader löpt ut ersätter försäkringen
skador (s k allriskskador) som uppstår genom plötslig och oförutsedd
yttre händelse och som inträffar under försäkringstiden. Med skada
avses även stöld eller förlust.
Om Kund erhåller en ny Produkt genom att utnyttja ordinarie bytesrätt
eller möjligheten att ta ut ny kompletterande Produkt i enlighet
med de allmänna villkoren för Synsam Lifestyle™ omfattas den nya
Produkten av samma försäkringsskydd som ovan.

3.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte:
a) skada eller fel som kan ersättas enligt olycks- eller produktgaranti,
b) skador av mindre art som inte påverkar Produktens användbarhet,
exempelvis repor och märken,
c) skada genom slitage eller vanvård,
d) skada som uppstår då Produkten lämnas in hos verkstad eller annan
optiker för bearbetning, reparation eller rengöring och Synsam eller
Solid inte har anvisat den Försäkrade dit.

4. FÖRSÄKRINGSTID

Försäkringstiden räknas separat per Produkt och gäller från och med
Produktens Utlämningsdag och under en period om maximalt 36
månader, dock längst till den dag Kundens Synsam Lifestyle™ upphör.
Försäkringen upphör då att gälla utan föregående uppsägning.

5. ERSÄTTNING

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad
(s.k. delskada) hos Synsam upp till Produktens återanskaffningsvärde
vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt
försäkringsvärde. Om reparation inte kan utföras inom sådan kostnad
(s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur Synsams
sortiment lämnas somersättning, dock maximalt upp till ursprungligt
försäkringsvärde. Solid och Synsam har rätt att avgöra om skadad
Produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt,
samt att utse motsvarande produkt. Reparation eller utbyte av
Produkt kan bara ske hos Synsam.

Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med
ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten
och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens
slut, dock att Utlämningsdagen ska räknas från Utlämningsdagen
för den skadade Produkten.

Reparation av skadad Produkt vid delskada får inte ske hos annan aktör
än Synsam. Utförs ändå reparation på skadad Produkt utan att skadan
anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad eller optiker än
den som Solid Försäkring eller Synsam anvisar uteblir ersättning helt.

6. SJÄLVRISK

Delskada
Självrisken vid delskada är ett belopp motsvarande tre (3) månadskostnader
för den skadade Produkten, dock högst ett belopp
motsvarande reparationskostnaden upp till maximalt 1 500 kr. Med
”månadskostnad” avses enhetsavgiften för det enskilda glasögonparet i
Kundens Synsam Lifestyle™.

Totalskada
Självrisken vid totalskada är ett belopp motsvarande sex (6) månadskostnader för den skadade Produkten upp till maximalt 1 500 kr.
Månadskostnad ska ha samma innebörd som ovan

7. AKTSAMHETSKRAV

För att ersättning ska lämnas krävs det att den Försäkrade uppvisat
normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet
kan ersättningen nedsättningsprövas efter vad som är skäligt alternativt
utebli beroende på hur du har agerat eller underlåtit att agera.
Exempelvis får Produkten inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och
skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Tillverkarens
bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt rekommendationer ska
följas.

8. SKADEANMÄLAN

Anspråk under försäkringen ska snarast möjligt efter inträffad skada
lämnas till den Synsambutik där abonnemanget ingåtts. I samband
därmed ska den Försäkrade tillhandahålla Synsam de handlingar Solid
Försäkring och Synsam vid varje tid anser sig behöva för att kunna
bedöma rätten till ersättning. Den Försäkrade ska också ge Synsam eller
Solid Försäkring fullmakt att inhämta uppgifter som Synsam eller Solid
Försäkring kan tänkas behöva inhämta.
Till skadeanmälan ska det lämnas:
a) abonnemangsavtalet,
b) andra handlingar eller uppgifter som behövs för bedömningen av
skadan.
För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad
skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring
som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i
skadeanmälan eller i de uppgifter som lämnas till Synsam.Skadereglering
slutförs inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som
åligger denne.

Om den försäkrade i samband med skadeanmälan lämnat oriktiga uppgifter, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av
rätten till ersättning kan ersättningen sättas ned eller utebli.

9. ÖVERLÅTELSE

Den Försäkrade får inte utan Solid Försäkrings samtycke pantsätta eller
överlåta försäkringen.

10. PRESKRIPTION

För att ha rätt till ersättning måste talan väckas inom tio (10) år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar
till sådant skydd inträdde. Om anspråket är anmält till Synsam eller
Solid Försäkring inom den tid som anges i första meningen, är fristen att
väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att Solid har förklarat
att Solid tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt
det nu sagda, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

11. FORCE MAJEURE

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning,
reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av
krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution,
upplopp, terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd,
beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Som force
majeure händelse räknas ej lockout om Solid Försäkring självt vidtar
sådan konfliktåtgärd.

12. DUBBELFÖRSÄKRING OCH ÅTERKRAVSRÄTT

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom
annan försäkring kan den Försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

13. TILLÄMPLIG LAG

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren
gäller bland annat vad som stadgas i försäkringsavtalslagen (2005:104).

14. SOLID FÖRSÄKRINGS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

För behandlingen av dina personuppgifter inom ramen försäkringen är
Solid Försäkringsaktiebolag (516401-8482) (”Solid Försäkring”) personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

14.1 Insamling av personuppgifter
I samband med att du blir kund eller visar intresse att bli kund hos Solid
Försäkring blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv
såsom namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer mm.
Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig men kan även erhållas från
exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners,
eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in
eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra
privata och offentliga register. Solid Försäkring kan även komma att
spela in telefonsamtal, spara epostkommunikation eller på annat sätt
dokumentera din interaktion och kommunikation med Solid Försäkring.

14.2 Ändamål
Solid Försäkring behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges
nedan i detta avsnitt. Det är behandlingar som är nödvändiga utifrån
nedanstående ändamål.

Förberedelse och administration av avtal
Det huvudsakliga ändamålet med Solid Försäkrings behandling av
personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna
inför ett ingående av ett avtal med dig som kund samt
att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Om du
inte ingår avtal med Solid Försäkring sparas dina personuppgifter som
längst i tre månader. Personuppgifterna kommer att lagras under
försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, d.v.s. under den
tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade
preskriptionstider.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning
och/eller myndighetsbeslut

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal)
sker också behandling av personuppgifter för att Solid Försäkring ska
kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning och/eller
myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med
gällande lagstiftning.

Exempel på sådan behandling är:
(i) behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
(ii) behandling av personuppgifter i samband med rapportering till
Skatteverket. Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och
andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

Marknads- och kundanalyser
Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring och affärsutveckling
i syfte att förbättra Solid Försäkrings produktutbud gentemot kunder
men även för att motverka bedrägerier. Uppgifterna behandlas också
för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, till exempel
premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. Personuppgifter
kan vidare behandlas som underlag för försäkringsrådgivning. Personuppgifterna kan, om du inte har begärt direktreklamspärr (se avsnitt
nedan), komma att användas till att rikta direktreklam och erbjudanden
till dig. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande
lagstiftning.

14.3 Behandling av personuppgifter av annan än Solid Försäkring
Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler
om sekretess och för ändamål som anges ovan, ske av bolag i koncernen
och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina
tjänster, exempelvis för skadereglering, riskbedömning, återförsäkring,
diverse analyser m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen är Solid
Försäkrings fullgörande av avtal eller på grund av Solid Försäkrings
berättigade intresse. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet
med gällande lagstiftning.

14.4 Tredjelandsöverföring
I vissa fall kan Solid Försäkring komma att överföra personuppgifter till
land utanför EU/EES (s.k. tredjeland) samt till utländska organisationer. I
sådant fall vidtar Solid Försäkring rimliga åtgärder för att säkerställa att
dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå
jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/
EES.

14.5 Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av Solid Försäkring och därmed har rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) om Solid Försäkring behandlar personuppgifter med stöd av avtal
eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter
från Solid Försäkring som du själv har tillhandahållit till Solid
Försäkring och rätt att få dessa
f) överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är
tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b-e
ovan prövas av Solid Försäkring i det enskilda fallet. Vid begäran och/
eller invändning enligt ovan, kontakta Dataskyddsombudet på Solid
Försäkring på kontaktuppgifter enligt nedan.

14.6 Spärr mot direktmarknadsföring
Du kan vända dig till Solid Försäkring för att begära spärr mot direktmarknadsföring
(s.k. direktreklamspärr). Detta innebär att dina
personuppgifter inte kommer behandlas i marknadsföringssyfte och
marknadsföring kommer inte heller att skickas till dig. Anmälan om
spärr görs till Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller
till kunder@solidab.se

14.7 Profilering och behandling baserat på berättigat intresse
Du har rätt att i vissa fall motsätta dig profilering och behandling av
personuppgifter som grundar sig på Solid Försäkrings berättigade
intresse. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter
som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos
en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis
denna fysiska persons ekonomiska situation, personliga preferenser,
intressen m.m. Profilering används av Solid Försäkring för att exempelvis
göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. Du har rätt att
motsätta dig profilering i de fall som gäller profilering för marknadsföringsändamål.

14.8 Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta Solid
Försäkring på följande sätt:

Dataskyddsombud Solid Försäkring
Telefon: 042-38 21 00
E-post: DPO@solidab.se
Adress: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

För mer information om hur Solid Försäkring behandlar personuppgifter,
se Solid Försäkrings hemsida, www.solidab.se

15. OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra
produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det
är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är
missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex.
förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.
Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig
på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller Solid Försäkring, Att:
Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. Om du därefter
fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till
Solids Försäkringsnämnd.

Kan du inte godta Solids beslut har du möjlighet att få ärendet
prövat externt enligt följande:

 • Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövarkonsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm
 • Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända
dig till:

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm Hallå Konsument(www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket.
 • Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information

16. FÖRSÄKRINGSGIVARE

Solid Försäkringsaktiebolag
Org.nr 516401-8482
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kundservice: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Webbplats: www.solidab.se

Gruppföreträdare och försäkringstagare
Synsam Drifts AB, org.nr. 556768-7248
Box 30153
104 25 Stockholm
Växel: 08-619 28 60
E-post: info@synsam.com
Hemsida: www.synsam.se

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.